Til hovedinnhold

Autisme og inkludering

Skoleledelsens tilrettelegging

  • For at elever med autisme skal få tilfredsstillende opplæring i et inkluderende læringsmiljø kreves en visjon og gode organisatoriske rammer. Ledelsen ved skolen har en viktig rolle for at det skal lykkes i klasserommet.
  • Skolen som helhet må utvikle en kultur som ser det som sin oppgave å inkludere og undervise elever med autisme.
  • Kontaktlærere, faglærere og øvrig personale trenger samarbeidstid slik at de kan utvikle felles forståelse av hvilken tilrettelegging eleven trenger.
  • Skoleledelsen må legge til rette for at personalet får tid til å planlegge sammen. Lærere og øvrig personale må få mulighet til å samarbeide om elevens - og klassens planer. Planene må være konkrete, slik at eleven kan forberedes på hva som skal skje.
  • Klasserom må brukes hensiktsmessig, og man må ha grupperom eller skjermet arbeidsplass i nærheten.
  • På samme måte må klassestørrelse og -sammensetning være hensiktsmessig. Elever med autisme lærer best i situasjoner med lite støy og forstyrrende synsinntrykk. Klasse- og gruppestørrelsen bør planlegges og vurderes nøye for å sikre at eleven får tilfredsstillende opplæring. Gruppestørrelsen vil kunne variere ut fra innholdet i undervisningen.
  • Skolen må tilrettelegge for at personalet har høy kompetanse på autisme. Det kreves forståelse av hvilke utfordringer elever med autismespekterforstyrrelser har, og hvordan opplæringsmiljøet kan kompensere for og avhjelpe vanskene.

Side 11 av 20