Til hovedinnhold

Autisme og inkludering

Stress

Uavhengig av kognitiv fungering vil struktur, forutsigbarhet og oversikt være viktig for at elever med autismespekterforstyrrelse skal kunne delta i det sosiale og faglige fellesskapet. Dette innebærer en tydelig oversikt over hva som skal skje og hva som er forventet i den aktuelle situasjonen.

Elever med autismespekterforstyrrelse opplever stor grad av stress, uavhengig av kognitiv fungering. Klasseromssituasjonen kan i seg selv være utfordrende. Uventede eller uvanlige ting, som medelever ikke reagerer negativt på, kan være stressorer for denne elevgruppen. Lærerne må vite noe om hva som utløser stress hos den enkelte elev, og bidra til at dette i størst mulig grad kan unngås. Informasjons- og kommunikasjonsverktøyet IVAS har en egen kategori som bidrar til å avdekke hva den enkelte opplever som stress. Det er nødvendig å ha fokus på stressdemping og strategier for å håndtere stress.

Tiltak i denne sammenhengen kan være:

 • Unngå kognitiv overbelastning. Ikke «mas», gi heller skriftlig eller visuell støtte i form av planer og oppskrifter. Les mer om planer og oppskrifter her.
 • Gi eleven oversikt og kontroll gjennom forutsigbarhet og struktur.
 • Gi eleven tid og hjelp til å planlegge og forberede seg på det som skal skje.
 • Gi tilstrekkelig tid til å konsentrere seg og bli ferdig i eget tempo under faglig arbeid.
 • Lær eleven å be om hjelp.
 • Gi hjelp til realistiske forventninger til egne prestasjoner.
 • Klare forventninger fra lærer og skolen.
 • Tydelig kommunikasjon fra lærer.
 • Lær eleven å gjenkjenne symptomer på stress og til å si fra når det blir for mye.
 • Få oversikt over hva som utløser stress og hvordan eleven reagerer på dette. Sammen med eleven finne ut gode måter å håndtere dette på (stressmestringsstrategier). Det kan for eksempel være å ta pause/time-out eller skifte aktivitet, som å gå ut en tur, høre på musikk eller lese bok. For noen elever kan bruk av innlært «selvinstruksjon» fungere, der en minner seg selv om at «Jeg klarer oppgaven hvis jeg følger planen/oppskriften». Stressmestringsstrategier, bl.a. etter idé fra Tony Attwood, er nærmere beskrevet i Håndbok, 2018, s. 18-20 og Martinsen m.fl., 2016, s. 149-151.
 • Bruk av regler kan bidra til stressdemping. Dette kan være atferdsregler eller regler/planer for det faglige arbeidet.
 • Stressfri sone som gir muligheter for sosial skjerming ved behov. Dette kan være for eksempel på et grupperom. Mulighet for fleksibel bruk av dette er en fordel.
 • God klasseledelse, med struktur, orden og ro.
 • Mange personer med autismespekterforstyrrelse er sansevare. Dette kan gi seg utslag i at eleven reagerer sterkt på ulike sanseinntrykk som lyder/støy, visuelle inntrykk eller lukter. Overbelastning av sanseinntrykk kan føre til stress, og tiltak i form av demping/fjerning av dette vil for mange være nødvendig for å kunne delta og fungere i aktiviteten.
 • Bruk av Mine sirkler (leke). Mine sirkler er et sosialt atferdskart som elektronisk forsøker å forklare og systematisere noe av det sosiale kaoset som mange opplever. Mine sirkler finnes som applikasjon, og er et system som skal gi struktur, oversikt og noe å orientere seg etter slik at hverdagen blir mindre stressende og lettere å mestre.

Side 17 av 20