Overgang til barnehage

Mange barn har ikke fått konstatert autisme ved oppstart i barnehage. Noen foresatte har allerede en bekymring for barnets utvikling før barnehage-start. Andre ganger kommer vanskene til syne etter hvert, gjennom forsinkede ferdigheter innenfor samspill og kommunikasjon. Foresatte er en ressurs og bør tas med på råd og drøftinger.

Overgangen bør være godt planlagt med besøk i barnehagen slik at barnet og foreldrene blir kjent med personalet i forkant. Foreldre til barn som viser tegn til forsinket utvikling før barnehagestart har gjerne innarbeidet gode strategier for å legge til rette for at barnet skal ha det bra, disse strategiene er det viktig at personalet får kunnskap om.

Gode tiltak

  • Ha faste rutiner gjennom dagen. Barnehagens ansatte bør i så stor grad som mulig gjøre dagene forutsigbare for barnet. God forberedelse til aktiviteter øker sannsynligheten for at barnet klarer å delta sammen med de andre barna. 
  • Les Veileder om universell utforming og tilrettelegging i barnehage og skoler.
  • La barnet forholde seg til få voksne.
  • Mulighet til jevnlige pauser i rom med færre sensoriske stimuli. 

Noen barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) skifter barnehage. Barnet har kanskje fått en autismediagnose, og det er satt i gang tiltak både i barnehagen og hjemme. For at barnehagen skal møte barnet på best mulig måte bør informasjon gis så tidlig som mulig. 


Ny barnehage trenger informasjon om:

Barnets fungering:

  • vansker
  • styrker
  • selvstendighet
  • interesser 
  • utført kartlegging

Hvilke pedagogiske tiltak som har blitt brukt i tidligere barnehage, for eksempel dagsplaner og lekegrupper. Personalet i barnehagen barnet kommer fra har mye viktig informasjon som bør formidles.

Hvilke intervensjoner som er satt i gang.

Mange barn med ASF har lite talespråk de første årene. De vil ha behov for å uttrykke seg på andre måter, med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Det er særdeles viktig at barnets kommunikasjonsform blir videreført i ny barnehage, og at personalet har kompetanse på barnets kommunikasjonsform før oppstart.

Lær om autisme og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Informasjon og læring finner du på statped.no

ASK-veileder

God ASK

E-læring om ASK

ASK og autisme

Ord og begrep knyttet til ny barnehage bør inn i barnets kommunikasjonsløsning slik at de kan begynne å kommunisere om sin nye barnehage. Foto av barnehagen er det også viktig at barnet får. Når barnet har begynt i ny barnehage er det viktig at de har tilgjengelig ordforråd og foto av sin første barnehage slik at de kan snakke om den.


Andre barn med autisme har ikke en ASK-løsning, men kommuniserer med følelser, kroppsspråk, lyder eller enkeltord/fraser. Dokumentasjon på barnets måte å kommunisere på bør være en del av overgangsrutinene. Dette kan være bilder, video eller tekstmateriale. 

Dersom barnet har en kommunikasjonsplan (Utdanningsdirektoratets nettsider) vil denne være et viktig redskap for å formidle slik informasjon, og skape forståelse for hvor barnet befinner seg i kommunikasjonsutviklingen. Se på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Mange barn med autisme får tilbud om tidlige intensive tiltak som EIBI eller lignende. Flytting over fylkes -, kommune- eller helseforetak-grenser kan ofte medføre brudd i veiledning om tiltak som er satt igang. Denne informasjonen er viktig å videreformidle til ny barnehage.

Side 3 av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!