Til hovedinnhold

Autisme og tilleggsvansker

Komorbiditet

Forstyrrelser eller symptomer som er funksjonsnedsettende, kan opptre samtidig hos barn. Når flere diagnoser og vansker opptrer samtidig kaller vi de komorbide vansker.

Dette er vanlige nevrologiske forstyrrelser som kan opptre sammen:

  • oppmerksomhets-/hyperaktivitetsforstyrrelser
  • opposisjonell atferdsforstyrrelse
  • tics
  • utviklingsmessig koordinasjonsforstyrrelse
  • autismespekterforstyrrelser

Flere av diagnosene kan overlappe så mye at de kan være vanskelige å skille fra hverandre. Det er derfor viktig med en helhetlig tilrettelegging som er individuelt tilpasset det enkelte barn.

Vanskene og diagnosene som er beskrevet under er ikke uvanlig å finne hos personer med ASF. Disse er ikke en direkte konsekvens av å ha ASF, men er tilleggsvansker som kan være medfødt eller som utvikles etterhvert.

Side 8 av 13