Autisme i ulike aldre

En tidlig diagnose, informasjon og tilpasset hjelp er grunnpillarene i det langsiktige arbeidet for barn med autismespekterforstyrrelser.

Barn og unge

Å få riktig hjelp, tilrettelegging og individuelt tilpasset opplæring i oppveksten er avgjørende for å få en best mulig prognose og for at man kan bli så selvstendig som mulig og ha et godt liv.

Mange med autismespekterforstyrrelser har kommunikasjonsutfordringer.

Hos de som enda ikke har utviklet talespråk vil tilegnelsen av bare noen få ord, tegn eller gester ofte forbedre livssituasjonen.

I voksen alder

Det langsiktige tilbudet til personer med autismespekterforstyrrelser må omfatte opplæring, gode boforhold, meningsfylt arbeid og aktiv fritid. Langtidsplanlegging og individuell tilrettelegging tilpasset forskjellige livsfaser er avgjørende for livskvaliteten.

 

Kilder: Autismeforeningen