Autisme og tilrettelegging

Barn, unge og voksne elever med autismespekterforstyrrelser kan oppleve å ha utfordringer i barnehagen, skolehverdagen, og arbeidslivet. Det er viktig å sørge for god tilrettelegging, både faglig og sosialt.

På grunn av store variasjoner i funksjonsnivå blant de som har autismespekterforstyrrelse (ASF-diagnose), er det viktig at tiltakene blir individuelt tilpasset for hver enkelt. 

Hvilke tiltak som trengs for å bedre funksjonsnivået og hvor omfattende disse tiltakene er avhengig av flere faktorer. Eksempler på dette er alder og om personen har tilleggsvansker.

God tilrettelegging i barnehage og skole:

  • Struktur, forutsigbarhet og en systematisk metodisk tilnærming
  • Støtte til å tolke sosiale settinger
  • Hjelp til å tilpasse sin atferd i ulike sosiale sammenhenger
  • Støtte til å tolke situasjoner som oppfattes som bokstavelig og konkret
  • Muntlige beskjeder bør være konkrete og støttes visuelt (og taktilt ved synssvekkelser) med skrift/bilder
  • Hjelp til å overføre det som er lært til andre situasjoner, steder eller personer

TEACCH-metoden

Mennesker med Autismespekterforstyrrelser (ASF) har behov for struktur i hverdagen for å lære og bli selvstendige. TEACCH er en helhetlig pedagogisk metode som strukturerer omgivelsene og opplæringen etter fem prinsipper. 

TEACCH gir struktur og oversikt 

Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)

ASK er for eksempel håndtegn, fotografi, grafiske symboler eller konkreter som hjelper en person til å kommunisere effektivt, når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke strekker til.

Les mer om ASK og autismespekterforstyrrelser