Til hovedinnhold

Autismespekterforstyrrelser

Kartlegging

Når barnet ikke klarer å delta i enkelte situasjoner, eventuelt flykter unna, kan det være viktig å undersøke om sansevarhet er forklaringen. Det er viktig at dette tas hensyn til, og at det tilrettelegges så godt det lar seg gjøre med tanke på disse vanskene.
Snakk med barnet om hva som er vanskelig. Skriv opp ideer om hvordan man kan tilpasse og tilrettelegge slik at han/hun mestrer å være i situasjonen.
Det er viktig å snakke med nærpersoner rundt barnet. Ofte vet ikke barnet at de selv har sensoriske vansker, eller de kan ikke sette ord på det selv. Det finnes ulike skjemaer som foresatte eller ansatte i barnehagen eller skolen kan fylle ut. Samtidig kan det være lurt å observere barnet på de ulike arenaene, for å styrke den informasjonen man innhentet.
Mange barn med autismespekterforstyrrelser har også synsvansker eller vansker med hørsel. Hvor det er mistanke om at barnet har det, bør det få en synsundersøkelse eller en hørselsundersøkelse. Hvor barnet også har vansker med å oppfatte, bearbeide og forstå visuell eller auditiv informasjon, bør undersøkelsen etterfølges av en pedagogisk vurdering av funksjonelt syn eller barnets evne til å tolke lyd.

Verktøy som egner seg til kartlegging

IVAS - samtaleverktøy

IVAS er et informasjons – og samtaleverktøy spesielt utviklet for personer med diagnosen Asperger. Den er utviklet for å systematisk hente informasjon om behovene som personen selv mener er viktig for å kunne fungere godt i skole, studie og arbeid. Ved å benytte verktøyet IVAS vil mange av disse vanskene kunne avdekkes i kategori i forbindelse med stress.

Sånn vil jeg ha det - støttemateriell til samtale

Kartleggingsmateriell rettet mot barn med nevrologiske utviklingsforstyrrelser, som autisme, Asperger, ADHD og Tourettes syndrom. «Sånn vil jeg ha det» er et materiell som kan gi støtte til denne samtalen. For mange elever er det lettere å ta stilling til utsagn enn å samtale fritt om støttebehov de har. “Sånn vil jeg ha det” er et støttemateriell for samtale primært rettet mot tredje til sjette klassetrinn. Det kan også egne seg for eldre og yngre barn og ungdom, avhengig av kognitivt nivå og modenhet. Bildestøtten i materiellet gjør at en kan ta utgangspunkt i bilder og kun samtale om dette. Materiellet er delt opp i områder som er viktig for å øke bevisstheten om barnets sensitivitet og spesifikke behov for forutsigbarhet. Dette kan igjen lede til økt trivsel, produktivitet og læring, noe som kan bidra til økt trygghet og økt tilstedeværelse på skolen, både faglig og sosialt. Les mer og last ned Sånn vil jeg ha det.

Sensory Profile 2

Kartleggingsverktøy som gir informasjon som er viktig for å forstå et barns sanseprosesseringsmønster, hvilke sanseopplevelser som han eller hun unngår, er spesielt følsom for eller oppsøker. Det er et spørreskjema for omsorgspersoner og et for lærere/førskolelærere. Les mer om Sensory profile 2

Sensorisk profil sjekkliste er et kartleggingsverktøy som er laget for utfylling av omsorgspersoner til barn som har diagnose innenfor autismespekteret. Sjekklisten skal tydeliggjøre de sensoriske erfaringene til barna, og en kan sammenstille en profil (regnbue) for å identifisere mulige sensoriske styrker og svakheter som en hjelp for å finne fram til riktig tilrettelegging.

Side 10 av 13