Dysleksi og digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter er én av fem ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elever med dysleksi har store fordeler av å utvikle gode digitale ferdigheter.

De fem ferdighetene utgjør grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. De inngår i målene for alle fag i skolen.
Kunnskapsløftet deler digitale ferdigheter inn i fire områder:
• tilegne og behandle
• produsere og bearbeide
• kommunisere
• digital dømmekraft
Hver ferdighet er delt i fem nivå. Læreren vurderer elevene etter disse nivåene. Elever med dysleksi har forutsetninger for å utvikle gode digitale ferdigheter.

Teknologi gir muligheter

Teknologi gir store muligheter for elever med lese- og skrivevansker. Digitale tjenester kan på mange områder kompensere for de vanskene dysleksi medfører. Elever med dysleksi vil derfor ha enda større fordeler enn andre av å utvikle sine digitale ferdighetene. De kan tilegne seg lærestoff til tross for lesevansker, og de kan få hjelp til å utarbeide tekster som formidler det de har lært.

Det er derfor et stort tap om elever med lese- og skrivevansker ikke får mulighet til å utvikle digitale ferdigheter. Det kan innebære at de blir fratatt sjansen til å prestere på et likeverdig grunnlag.

Kunnskap og tilrettelegging

Skolen har ansvar for å ta i bruk de teknologiske mulighetene til det beste for elever med dysleksi. Dette innebærer å ha oppdatert kunnskap om ulike løsninger og legge til rette for god bruk. Det er viktig at pedagogikken må styre teknologien. Digitale løsninger må ta utgangspunkt i hva eleven trenger å lære, og hvilke mål som er satt.

Les mer om