Dysleksi og konsentrasjon

Barn med dysleksi har oftere vansker med oppmerksomhet, konsentrasjon og atferd (ADD/ADHD) enn andre barn.

Dysleksi og ADHD er vanlige utviklingsvansker blant elever på skolen. Omkring fem prosent av elevene har enten dysleksi eller ADHD. Elever med dysleksi har oftere ADHD enn andre elever.

Lesing og skriving

Noen barn har vansker med oppmerksomhet, men ikke dysleksi. Lese- og skrivevansker kan da skyldes konsentrasjonsvansker. Andre barn har både dysleksi og ADHD.
Om et barn strever med oppmerksomheten, kan det ha innvirkning på tilegningen av lese- og skriveferdigheter. Det krever konsentrasjon å lære noe nytt. Når eleven har vansker med oppmerksomheten, er det vanskelig å følge progresjonen i den ordinære lese- og skriveopplæringen.

Leseforståelse

En elev med oppmerksomhetsvansker kan streve med å huske det han leser, til tross for god leseflyt. Å holde fokus på budskapet gjennom en hel tekst kan være utfordrende.
Om eleven også har dysleksi, kan problemene med leseforståelsen bli enda større. De fleste elever med dysleksi øver opp en funksjonell leseferdighet, men bruker fortsatt stor kapasitet på å avkode teksten. Da er det vanskelig å tilegne seg innholdet i teksten på en god måte.

Les mer om vansker knyttet til konsentrasjon og oppmerksomhet på Sammensatte lærevansker.