Dysleksi og overganger

Barn og unge med dysleksi eller andre særlige behov er ekstra sårbare når de bytter fra barnehage til skole og i andre viktige overganger.

En overgang er krevende både for barnet og for de som ivaretar barnets behov. Overgangen innebærer blant annet

  • risiko for at viktig informasjon ikke blir formidlet til rette personer
  • nye omgivelser for barnet
  • en ny start og et potensial for å bedre situasjonen


Ein god overgang kan være avgjørende for at barnet får en positiv start. Dette foreutsetter god informasjonsoverføring mellom instansene. Særlig er dette viktig i tilfeller der barnet kan ha behov for ekstra oppfølging.

Overgang mellom barnehage og skole

Barn som starter på skolen, er ulike med hensyn til språklig modning. De som er i risiko for å utvikle vansker med lesing og skriving, er ikke alltid klar for det som møter dem i opplæringen. Dette er det viktig å ta hensyn til. God tilpasning av begynneropplæringen er viktig for å møte hver og en der de er i utviklingen sin. Tidlig og god innsats de første skoleårene kan være med på å forebygge at elevene utvikler dysleksi.

Overgang til mellomtrinnet

Etter hvert som elevene blir eldre, arbeider de med tekst på nye måter. Fokuset endrer seg fra leseinnlæring til å lese for å lære. Dette er utfordrende for elever som ennå ikke har tilegnet seg en funksjonell leseflyt.

På mellomtrinnet er det viktig å ta i bruk tekniske læringsressurser. Bruk av digitale bøker kan kompensere for lesevanskene. PC med retteprogram og talesyntese er avgjørande for å skape gode tekster. Les mer om dysleksi og teknologi.

Overgang til ungdomsskolen

I ungdomsskolen er tekniske læringsressurser stadig mer nødvendig for at elever med dysleksi skal lære seg pensum og imøtekomme krav til skriftlig arbeid.

Overgang til vidaregående skole

Overgang til vidaregående skole kan være særlig sårbar for elever med dysleksi. Dette er fordi det ikke er noe naturlig møtepunkt for informasjonsoverføring mellom ungdomsskole og vidaregående skole. Da er det ekstra viktig med egne initiativer for å sikre at elever med særlige behov får et tilfredsstillende opplæringstilbud.