Dysleksi og tilrettelegging i voksen alder

God tilrettelegging kan sikre at voksne med dysleksi fungerer godt i utdanning og arbeid. Personer med lese- og skrivevansker har lovfestet rett til individuell tilrettelegging når de studerer og arbeider. 

Selv om studenter og arbeidstakere har mange av de samme behovene for tilrettelegging, er det naturlig at rettighetene er ulike.

Tilrettelegging for studenter

Læringsmiljøet ved universiteter og høgskoler skal utformes etter prinsippene for universell utforming i tråd med "Lov om universiteter og høyskoler".

Studiestedet skal, så langt det lar seg gjøre, legge til rette for studenter med dysleksi, men uten å redusere faglige krav. Det innebærer individuell tilrettelegging av undervisning, læremidler og eksamen.

Behovet for tilrettelegging er individuelt og varierer med oppgavene som skal løses. Eksempel på tilrettelegging kan være å

 • få notat fra forelesere
 • ha pensumlitteratur som lydbøker
 • bruke digitale lærebøker
 • bruke studentassistent
 • bruke PC med egnet stavekontroll og talesyntese
 • få utvidet tid på eksamen
 • ha muntlig eksamen
 • få sekretærhjelp på eksamen
 • få lest opp eksamensoppgaver

Tilretteleggingsplikten gjelder bare hvis den ikke medfører for stor byrde for studiestedet. Hos dysleksinorge.no kan du lese mer om dette og generelt om tilrettelegging for studenter.

Søk i lydbøker som pensumlitteratur (nlb.no)

Les mer om dysleksi og tilrettelegging ved eksamen

Tilrettelegging for arbeidstakere

Arbeidsgiver er pålagt å tilrettelegge individuelt for personer med dysleksi. Plikten er nedfelt i § 26 Rett til individuell tilrettelegging i diskriminerings- og tilgjengelighetslova (lovata.no). Arbeidstakere har krav på egnet individuell tilrettelegging hvis lese- og skrivevanskene gjør det vanskelig å utføre arbeidsoppgaver.

Behovet for tilrettelegging er ulikt fra person til person og varierer med hvilke oppgaver han eller hun skal utføre. Eksempel på vanlig tilrettelegging er

 • PC med egnet stavekontroll og talesyntese
 • skannerpenn eller skannermus
 • elektronisk informasjon slik at en kan benytte digitale hjelpemidler heller enn å lese selv
 • avlastning eller hjelp til visse typer oppgaver
 • tale-til-tekst-funksjon på nettbrett og smarttelefon

Tilretteleggingsplikten gjelder bare hvis den ikke medfører for stor byrde for arbeidsplassen. Hos dysleksinorge.no kan du lese mer om dette og generelt om tilrettelegging i arbeidslivet.

Lese mer om dysleksi og teknologi og dysleksi og læringsressurser.  

Personer med dysleksi kan låne lydbøker gratis (nlb.no) fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.