Dysleksi og utredning

Flere områder må undersøkes når vi utreder en elev som strever med å lese og skrive. God kartlegging er en forutsetning for å forstå vansken og velge egnede tiltak

Omkring fem prosent av norske elever har dysleksi. Vansker med å lese og skrive kan bli oppdaga på ulike alderstrinn og av ulike personer. Ved mistanke om en lese- og skrivevanske må skolen eller pedagogisk-psykologisk tjeneste utrede eleven.

Egne observasjoner er ikke nok for å utrede en elev som strever med lesing og skriving. Flere viktige områder må undersøkes.

Leserelaterte ferdigheter

Ulike ferdigheter ligger til grunn for å lære å lese. Det viktigste er å undersøke

 • bokstavkunnskap (koblingen lyd-bokstav)
 • språklig bevissthet (evnen til å manipulere med språklydene)
 • fonologisk korttidsminne/arbeidsminne

Avkoding

Vi må undersøke eleven sin avkoding på nivåene

 • fonologisk lesing (lesing av non-ord, å lydere ord bokstav-for-bokstav)
 • ortografisk lesing (lesing av hele ord, å kjenne igjen ordet som et bilde)
 • leseflyt i tekst

Skriving

Vi må undersøke skriveferdighetene både på ordnivå og tekstnivå gjennom

 • orddiktat
 • analyse av hel tekst (struktur, formulering, innhold)

Forståelse

Vi må undersøke hvordan eleven forstår tekst gjennom arbeid med

 • leseforståelse
 • lytteforståelse
 • begrepsforståelse

Eldre elever som har lite leseerfaring, kan ha vansker med forståelse som følge av lesevansken sin. Vansker med begrep- eller lytteforståelse kan også være et tegn på at eleven kan ha språkvansker.


Les mer om spesifikke språkvansker.