Tverrfaglig utredning av dysleksi

Vi må vurdere bredt de elevene som ikke tilegner seg lese- og skriveferdigheter som forventet. I tillegg til å undersøke lese- og skriveferdigheter trenger man en tverrfaglig utredning. Syn og hørsel skal alltid undersøkes.

Syn

I utredning av lese- og skrivevansker er det viktig å avklare om synet fungerer tilfredsstillende. Et velfungerende syn er en forutsetning for å kunne lese godt på vanlig måte. Ulike vansker knyttet til syn kan derfor gi eleven varierende grad av utfordringer i lesingen. Les mer på Syn og lesing.

Hørsel

Hørselen er avgjørende for evnen til å utvikle talespråk. Barn som har nedsatt hørsel, eller som har periodevis nedsatt hørselsfunksjon grunnet hyppig øreverk i småbarnsårene, kan oppleve forsinket språkutvikling. En forsinket språkutvikling er en av risikofaktorene for å utvikle dysleksi, da bevissthet om lydene i språket vårt er selve grunnlaget for god leseferdighet. Les mer om hørselens innvirkning på lesing på  Lesing og hørselstap.

Språk

Lesing og skriving er språklige prosesser og en del av språkutviklingen hos barn. Hos noen er vanskene med lesing og skriving del av et større språkproblem der flere språklige funksjoner er rammet. Når vi utreder dysleksi, er det derfor viktig å undersøke om eleven også har språklige vansker. Det er særlig viktig å vurdere språkforståelsen. Les mer om spesifikke språkvanskar.

Konsentrasjon

Om et barn strever med oppmerksomhet, kan det ha innvirkning på tilegnelsen av lese- og skriveferdigheter. Det krever konsentrasjon å lære noe nytt. Når eleven sliter med oppmerksomheten, er det vanskelig å følge progresjonen i den vanlige lese- og skriveopplæringen. Selv om hen har god leseflyt, kan han hen ha vansker med å tilegne seg innholdet i teksten. Les mer om vansker knyttet til konsentrasjon og oppmerksomhet på Dysleksi og konsentrasjon og Sammensatte lærevansker.