Hva er dysleksi?

Lesing består av ordavkoding og forståelse. I tillegg er motivasjon avgjørende i leseprosessen.

Lesing = ordavkoding x forståing x motivasjon

Personer med dysleksi har fonologiske vansker. Det innebærer at de strever med å oppfatte og skille språklydene fra hverandre.

Dette er kjennetegn ved vansken 

  • oppfatte, huske og bearbeide språklyder
  • huske hvilke lyder som tilhører bokstavene
  • lytte ut lyder i ord
  • trekke lyder sammen til ord
  • stave ord riktig

Kjennetegnene på dysleksi endrer seg med alder og lese- og skriveutvikling. Dysleksi kan også være en del av en mer omfattende  språkvansker.

Barn som har svak språkforståelse, strever med å forstå det de leser. Mange av dem har vanlige ordavkodingsferdigheter og ikke dysleksi. De har lesevansker fordi de strever med leseforståelsen. Mistenker man at et barn strever med leseforståelsen er det viktig at man undersøker om barnet har språkvansker.

Språk- og leseutvikling henger sammen. Det synes å være en sammenheng mellom språklig bevissthet, bokstavkunnskap og senere leseutvikling.


Vi kan gjøre det lettere for de med dysleksi

Arv kan gjøre oss disponert for å utvikle lese- og skrivevansker. Gjennom tidlig og god innsats kan vi gjøre det lettere for barn som er disponerte for dysleksi. Les mer om dysleksi og tidlig innsats.

Tilrettelegging

Personer med lese- og skrivevansker strever med å tilegne seg funksjonelle leseferdigheter. Dette er tilfellet selv om de får tilpasset opplæring. Omkring 20 prosent av elevene i grunnskolen har vansker med å lese og skrive. Av disse har tre til fem prosent dysleksi. Forsking viser at flere gutter enn jenter har dysleksi.

Elever med dysleksi trenger særlig tilrettelegging i skolen, både for å bedre lese- og skriveferdighetene og for å kompensere for vanskene slik at disse ikke hindrer læring.

Les meir om dysleksi og tilrettelegging