Ervervet hjerneskade i barnehagen

Det er viktig å tilrettelegge godt i barnehagen for et barn med en ervervet hjerneskade.

Barnet bør utredes av ulike faggrupper (tverrfaglig utredning). PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) har ansvar for at dette skjer lokalt i kommunen.

Sammen bør man sette kortsiktige og langsiktige mål ut fra type skade og funksjon. Situasjonen barnet lever i, er alltid viktig å ta hensyn til.

«Laget rundt barnet» bør vite noe om skaden, følgetilstander, og hvilke tiltak og mål det jobbes med og mot. Noen mål kan være kortsiktige, andre bør være langsiktige.

Her er noen tips til hvordan barnehagen kan legge til rette

Finn leker barnet mestrer

Hjelp barnet å finne på gode leker som det mestrer.

Gi støtte i kommunikasjonen

Støtt barnet med kommunikasjonen i leksituasjoner. Sett ord på det som skjer og hjelp barnet til å finne nye strategier hvis det oppstår konflikter. Vær oppmuntrende og positiv og vis alternative handlingsmuligheter.

Lag en overkommelig dag

Organiser dagen slik at den er overkommelig for barnet. Støy og mange hendelser kan gi økt slitenhet, derfor bør det legges inn mange pauser. 

Små grupper

Mange barn med ervervet hjerneskade kan bli overstimulert. Store grupper kan være for overveldende til at barnet deltar og er aktivt. Derfor er det lurt å dele inn i små grupper.

Små grupper er godt for konsentrasjonsevnen, gir rom for å styrke lekekompetansen, styrker de sosiale relasjonene mellom barna og utvikler språket. 

Overgang til skole

Overganger kan være vanskelig for barn med ervervet hjerneskade. Barnehagen må hjelpe til å forberede overgangen til skole.

Før skolestart bør barnehage, skole, PPT og eventuelt Statped møtes for å utveksle viktig informasjon.