Program Innlandet

Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring hvordan bygge bro mellom spesialpedagogisk og allmennpedagogisk kompetanse for å lykkes med inkludering. 

Meld deg på her.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

09.00 Registrering og kaffe

Plenum

 • Avdelingsdirektør Aasa Gjestvang, Statsforvalteren i Innlandet og assisterende regiondirektør Statped sørøst, Veronika Reistad.

   

 • Innlegg fra Statsforvalteren i Innlandet

 • Et økende antall barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser så som AD/HD, Tourette Syndrom og autismespekterforstyrrelser, strever med å være på skolen. Dette er ofte barn som vil på skolen, men som av ulike årsaker opplever stress og ubehag ved å være der. Hvordan kan barnehager, skoler og PPT forebygge fremtidig skolefravær? Hvilke tiltak fungerer når skolefraværet har oppstått? 

  Maren-Johanne Nordby

  Seniorrådgiver i Statped

  Kristine Damsgaard

  Seniorrådgiver, Statped

13.00 Paralleller

 • Hvordan fremstår de, og hvordan kan de forstås? ADHD og språkvansker forekommer ofte sammen. I dette foredraget vil vi sette lys på kjennetegn for begge vanskene, felles kognitive årsaksforklaringer og hvordan man kan identifisere dem i barnehagealder.

  Torun Einbu

  Seniorrådgiver i Statped

  Hanne Tessem

  Seniorrådgiver i Statped

   

 • Begrepet synsvansker settes ofte i sammenheng med svaksynte og blinde. I mange sammenhenger er det også det som menes, men ikke her i dag! I dag skal vi løfte frem de mer “usynlige” synsvanskene som kan gi både små og store utfordringer. Synsvanskene kan være vanskelige å oppdage og atferden kan forveksles med andre vansker. Derfor blir det viktig å spørre seg «kan det være synet?».

  Kariann Nygård

  Seniorrådgiver i Statped

 • Elever med dyp eller alvorlig utviklingshemming, kombinert med bevegelsesvansker, setter skolen på prøve. Myndighetene gir lite veiledning om opplæringens mål og innhold. 

  Vi vil beskrive en engasjements-basert tilnærming til læring og fellesskapHvordan arbeide for å styrke elevenemuligheter for aktiv deltagelse og kommunikasjon? Hvordan skape et likeverdig skoletilbud?

  Knut Slåtta

  Psykologspesialist i Statped

  Tonje Lovang

  Seniorrådgiver i Statped

 • Ifølge tall fra Hørselshemmetes landsforbund (2015) er ca. 0,25 prosent av alle barn og unge under 20 år hørselshemmet, det vil si ca. 3000 barn. Disse barna trenger ofte ekstra tilrettelegging i barnehage og skole. Hva er spesielt med å vokse opp med et hørseltap? Hva trengs av tilrettelegging? Hvilken kompetanse er det nødvendig at ansatte i barnehager, skoler og PPT har for å følge opp disse barna på en god måte? Hva er Statpeds rolle i å bistå kommunene for å gi barn med hørselstap en trygg og inkluderende oppvekst der de får utviklet sine iboende evner?

  Siri Ness

  Seniorrådgiver, Statped

  Nina Skau Høksnes

  Rådgiver, Statped

14.05 Paralleller

 • Hvordan er det å ha språkforstyrrelser som ungdom? For mange av disse elevene er det utfordrende å delta i undervisning og dialog i klasserommet. Innlegget skal handle om hvordan man kan legge opp klasseromssituasjonen for å gi disse ungdommene bedre muligheter til å delta. Vi vil fokusere på hvordan vi forstår språkforstyrrelser og hvordan læreren kan legge til rette i klasserommet, både med og uten digitale verktøy. 

  Stian Barbo Valand

  Seniorrådgiver i Statped

   

  Ingrid Lorentzen Holmstrøm

  Seniorrådgiver i Statped

 • Barn med utviklingshemming har også en stemme – hvordan kan vi bidra til at barnet/eleven utvikler og bruker denne?

  Terje Dalen

  Seniorrådgiver i Statped

  Ulf Tore Gomnæs

  Seniorrådgiver i Statped

 • Tilgang til å kommunisere må være til stede hele dagen, i alle situasjoner og på alle arenaer for alle mennesker. For barn som bruker ASK er voksne rundt avgjørende for at barnet har denne tilgangen til å kommunisere. Arbeidet med ASK krever derfor et tett og godt samarbeid mellom ulike arenaer og aktører. I dette innlegget har vi fokus på at felles forståelse og felles fokus er viktig for å gi et godt tilbud til barn som bruker ASK. Videre vil vi se på at teamarbeid/nettverk i barnehage og skole er viktig for å fremme aktiv deltagelse og læring.

  Audhild Nonsild

  Rådgiver i Statped

  Ann Kristin Tverbekkmo

  Rådgiver i Statped

 • Organisering og samarbeid for inkludering og deltakelse i lek og læring. 

  Innlegget vil ha fokus på flerspråklig og spesialpedagogisk tilrettelegging for deltakelse, lek og læring i barnehagen. Organisering og samarbeid i barnehagen, og ikke minst med foreldre er sentralt i presentasjonen.

  Espen Egeberg

  Seniorrådgiver, Statped - fagavdeling sammensatte lærevansker