Til hovedinnhold

Detaljsyn (visus)

Detaljsyn eller visus er et mål på hvor små detaljer vi er i stand til å oppfatte.

Vi kan gjerne si det slik at visus er et mål på hvor stor avstand vi må ha mellom to punkter for at vi skal se at punktene er atskilt og ikke ett punkt. Jo mindre avstand, jo bedre visus.

Den vanligste årsaken til nedsatt visus er vanlige brytningsfeil (refraksjonsfeil), som langsynthet, nærsynthet og skjeve hornhinner (astigmatisme). Slike feil korrigeres med briller eller kontaktlinser. Når brytningsfeilen kan korrigeres og det ikke foreligger andre synsvansker, er vi per derfinisjon normaltseende. Dette gjelder også for den som har fullt syn på bare ett øye.

Redusert visus kan gi problemer ved nærarbeid som lesing, eller ved oppfattelse av detaljer på avstand som å kjenne igjen venner i skolegården.

Hvordan måler vi visus?

For å måle visus brukes ofte synstavler med bokstaver, tall eller bildesymboler. Størrelsen på de minste symbolene vi kan oppfatte på en gitt avstand, sier noe om synsfunksjonen i macula, som er den sentrale delen av netthinnen.

For å få et mål på beste visus, må eventuelle brytningsfeil være korrigert med brille eller kontaktlinser.


Synstavle og person ved visus 1,0.


Synstavle og person ved visus 0,16.


Synstavle og person ved visus 0,05.

Testmetode velges ut fra alder og funksjonsnivå

Hvilken testmetode som velges, avhenger av den enkeltes alder og funksjonsnivå. Teller-testen er eksempel på en stripemønstertest som ikke krever språk og samarbeid, men som tar utgangpunkt i foretrukket blikkretning. Teller-testen brukes ofte i synsutredning av små barn og barn med sammensatte vansker. Testen gir ikke et eksakt visusmål.

Visus kan dessuten måles ved hjelp av VEP - Visual Evoked Potential, som måler den elektriske aktiviteten i den primære synsbarken på grunnlag av forskjellig stimulering av øynene. Denne metoden brukes gjerne for helt små barn og andre som har vansker med å samarbeide ved testing av visus. Testen gir ikke et eksakt visusmål og sier ingen ting om kognitiv funksjon.

Hvordan angir vi visus?

Visus kan angis med

  • et desimaltall, fra ca. 0,01 til 1,5
  • en brøk, for eksempel 1/60, 5/4, 6/18 eller 6/6
  • fingertelling (fg.t.), for eksempel "fingertelling 2 meter"
  • håndbevegelse (h.b.), for eksempel "håndbevegelse ad oculi"
  • lyspersepsjon, for eksempel "klienten har lyspersepsjon"
  • amaurose = total blindhet

Når visus angis som en brøk, angir telleren avstanden til prøvetavla, mens nevneren angir på hvilken avstand en normaltseende ville ha oppfattet samme symbol. Noe forenklet kan vi si at hvis du har en visus på 6/18, kan du på 6 meter se det en normaltseende ville sett på 18 meter. Det betyr dessuten at du kategoriseres som svaksynt (moderat synssvekkelse) i følge WHO ICD-10. Hvis vi regner om brøken 6/18, får vi visus angitt med desimaltall: 0,33.

Eksempler på tilrettelegging når visus er redusert

For personer som har betydelig redusert visus, vil forstørrende hjelpemidler være nyttige i mange sammenhenger. Eksempler på hjelpemidler kan være alt fra enkle luper, til kikkertsystemer og kombinasjonsløsninger av datahjelpemidler med forstørrende programvare og forstørrende videosystemer (lese-TV). Les mer om hjelpemidler for blinde og svaksynte.

Avansert teknologi vil også være aktuell for de yngste barna. Lese-TV kan for eksempel brukes til å utforske saker og ting som de finner på skogsturen, eller for å se små detaljer som bilder i bildebøker eller deler av puslespill. Små barn bør også så tidlig som mulig bli fortrolig med bruk av kikkertsystemer som orienteringshjelpemidler.

I løpet av de siste årene er det utviklet dataprogrammer som er spesielt egnet for barn med utviklingshemning. Noen av disse programmene er kontraststerke, enkle å oppfatte og visuelt stimulerende. De kan dermed også være godt egnet for barn med synsnedsettelse.

I opplæringssammenheng vil personer med nedsatt visus ofte være avhengige av tilpassede læremidler som for eksempel lydbøker. Det vil også være aktuelt med pedagogisk tilrettelegging som organisering i mindre grupper og ekstra ressurs.

Universell utforming

Miljøer som følger prinsipper for universell utforming, reduserer behovet for individuelle særløsninger. Eksempler kan være taktil og visuell markering ved trapper og avsatser, tilstrekkelig belysning og IKT-løsninger som kan brukes av alle. Les mer om universell utforming.