Til hovedinnhold

Synsfelt

Når du ser rett fram uten å snu på hodet eller endrer blikkretning, kan du registrere objekter som ligger til siden for, eller over eller under fokuseringspunktet. Det er dette som kalles synsfeltet.

Synsfeltstørrelsen angir yttergrensene for synsfeltet og oppgis i grader. Hvert øye har et synsfelt som strekker seg ca. 60 grader oppover, 75 grader nedover, 95 grader til siden (temporalt) og 60 grader mot nesen, nasalt (begrenses av nesen). Når begge øyne brukes samtidig, utgjør det totale synsfeltet ca. 190 grader.

Et normalt synsfelt kjennetegnes ved at synsskarpheten, visus, er svært god i det sentrale synsfeltet (makula), for så å avta utover mot periferien. Det perifere synsfeltet er spesielt egnet til å registrere bevegelser og har derfor stor betydning for orienteringsevnen vår.

Innskrenket synsfelt og synsfeltutfall

Skader og sykdommer i synssansen kan føre til at hele eller deler av synsfeltet faller bort. Vi snakker om

  • innskrenket synsfelt hvis yttergrensene av synsfeltet snevres inn
  • skotomer hvis det oppstår områder inne i synsfeltet som er blinde eller har dårlig lysfølsomhet

Eksempler på sykdom og tilstander som gir eller kan gi defekter i synsfeltet er:

  • Hjerneslag
  • Grønn stær (glaukom)
  • Netthinnesykdommer som Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD) og Retinitis pigmentosa (RP)

Hvis synsfeltet i den sentrale sonen av synsfeltet er redusert til 10 grader (radius) eller mindre, blir man i følge Verdens helseorganisasjon definert som synshemmet. Les mer om Verdens helseorganisasjons kategoriseringer.

Hvordan måles synsfeltet?

Synsfeltet er en av delfunksjonene som måles når den totale synsfunksjonen skal vurderes. Det finnes mange forskjellige måter å måle synsfeltet på. Noen metoder er helt enkle manuelle metoder for måling av synsfeltets yttergrenser. Andre metoder innebærer svært avanserte datastyrte teknikker for tilnærmet nøyaktig kartlegging av lysfølsomheten i hele synsfeltet (autoperimetri).

Donders metode

Donders metode er en manuell måte å måle yttergrensene av synsfeltet på (det perifere synsfeltet). Målingen utføres ved at undersøkeren sammenligner sine egne normale synsfelt med synsfeltene til den som blir målt. De to sitter mot hverandre i en avstand på ca. en meter, og målingene tas for et øye av gangen. Prøvingen foregår ved at undersøkeren beveger sin hånd fra ytterkant inn mot midten av synsfeltet inntil den som måles registrerer at hånden er i bevegelse. Når høyre øye måles, ser testpersonen inn i undersøkerens venstre øye, og motsatt.

Ved normalt synsfelt skal de to kunne se håndbevegelsene samtidig når hånden kommer inn i synsfeltområdet midt mellom undersøker og testperson. Feilkildene er mange ved slike typer prøving, men synsfeltet kan være innskrenket hvis den som undersøkes rapporterer å se hånden senere enn den som undersøker. I slike tilfeller er det påkrevet med andre og mer nøyaktige synsfeltundersøkelser.

Perimetri

Instrumenter som brukes for å undersøke synsfeltet, kalles perimetere. Når du testes med perimetri, ser du inn i en halvkule der et lyspunkt dukker opp på ulike steder over innsiden av halvkulen.

Statisk perimetri tester det forventede synsfeltet ved at lysfølsomheten undersøkes med lysglimt av varierende intensitet i gitte punkter i synsfeltet. Testingen foregår tilsynelatende tilfeldig, slik at heller ikke den som undersøker deg, vet hvor neste lysblink kommer i halvkula. Undersøkelsesprosessen er automatisert (datamaskinstyrt) og instrumentet kalles da et autoperimeter. Det finnes en rekke autoperimetere.

Dynamisk perimetri: Goldmann-perimetri er eksempel på dynamisk perimetri der det er den som undersøker, som beveger objektet du skal betrakte. Som statisk perimetri kan også Goldmann-perimetri sies å gi en standardisert undersøkelse av hele synsfeltet.

Amsler kort

Amsler kort brukes som et diagnostisk verktøy for å avdekke sentrale synsfeltutfall. Testen består av et ark med et rutemønster og et fikseringspunkt i sentrum. Det ene øyet dekkes mens det andre testes. Den som testes, fester blikket på fikseringspunktet i senter av rutearket, og beskriver hvordan han eller hun oppfatter rutemønsteret rundt.

Amsler kort er standardisert til bruk på 30 cm. Hver rute representerer da en grads synsfelt, totalt 20 grader for hele testen.