Til hovedinnhold

Vurdering av flerspråklige elevers språkutvikling

Introduksjon

I denne e-læringen ser vi på hva skolen bør vurdere og prøve ut i tilrettelegging for elevene, i samarbeid med foreldre og eleven selv. Dette er også et grunnlag ved eventuelt henvisning og videre samarbeid med PPT hvis det er behov for nærmere utredning av språklige vansker.

Videomodulene kan sees hver for seg, men det er lagt opp til å gå igjennom dem i rekkefølgen de er satt opp. Å se sammen og diskutere med kollegaer kan være en fordel.

I arbeid med modulene kan du/dere notere og diskutere fortløpende: Fra den informasjonen du har om bakgrunn, utvikling og læring, hva kan tyde på for lite erfaring med språket, og hva kan tyde på en medfødt, utviklingsmessig språkforstyrrelser hos din elev? Hva bør du undersøke nærmere, og hvordan?

I modulen om PPT sin oppfølging og samarbeid, ligger også andre punkter til vurdering.

Et hovedmål med vurdering er å kunne tilpasse tilretteleggingen til elevens forutsetninger og behov.

Fokus i disse modulene er hva skole og PPT kan samarbeide om i språkvurdering for å kunne tilrettelegge opplæringen.

Side 2 av 10

Noen definisjoner:

Opplæringsspråk: Hovedspråket som brukes i opplæringen i barnehage eller skole. Ofte betegnet som andrespråk, det nye språket som skal læres. 

Flerspråklige: alle som lærer og bruker flere språk, uavhengig av nivå på språkferdighetene og når de begynte å lære språkene. 

Minoritetsspråklige: elever som har et annet førstespråk, begynte å lære opplæringsspråket etter tre års alder og enda er i en innlæringsfase på dette språket. 

FørstespråkHovedspråket barnet begynte å lære før tre års alder. 

Hjemmespråk: Språket/språkene som brukes i hjemmet med barnet under oppveksten. 

Morsmål: Hovedsakelig tilsvarende førstespråk eller hjemmespråk. 

Fremmedspråk: Et ekstra språk som læres på skolen, som tysk eller engelsk.