CATALISE

Språkvansker hos barn og unge har gjennom mange år blitt forstått på ulike måter. Dette har bl.a. ført til et uoversiktlig og ulikt tjenestetilbudet til barn og unge med språklige problemer. Derfor har en gruppe fagpersoner fra Universitet i Oslo, Frambu, Statped og Universitetet i Bergen, i samarbeid med Norsk Logopedlag, tatt initiativ til en konsensus-studie som tar sikte på at fagmiljøet i Norge skal kunne bli enige om en felles forståelse og felles begrepsbruk på dette feltet. .

Studien   tilsvarer CATALISE-studien som nylig ble gjennomført i regi av engelskspråklige fagfolk.

Om studien

 • Formålet med studien er at deltakerne skal bli enige om en felles norsk terminologi om barn og unge med språkvansker, som skal brukes i praksis- og forskningsfeltet.
 • Studien bygger den engelskspråklige Catalise-studien, hvor blant annet logopeder, barnepsykologer- og leger, spesialpedagoger, og representanter fra brukerforeninger oppnådde enighet om den engelske terminologien som skal brukes om barn og unge med språkvansker.
 • Den engelske terminologien kan ikke omsettes direkte til norsk og Norsk Logopedlag har derfor initiert denne norske tilsvarende studien.

Arbeidsgruppen

Studien blir gjennomført av 

 • Marianne Klem, logoped og seniorrådgiver ved Statped
 • Stian Valand, logoped, rådgiver ved Statped og medlem av fagutvalget ved Norsk Logopedlag
 • Anne-Lise Rygvold, førsteamanuensis emerita i logopedi ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo samt medlem av fagutvalget ved Norsk Logopedlag
 • Kari-Anne Bottegaard Næss, professor i logopedi ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Kristian Emil Kristoffersen, direktør ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 • Arve Asbjørnsen, professor i logopedi ved Universitetet i Bergen

Vil du delta?

Du er en potensiell deltaker i studien om du fyller disse fire kriteriene:

 1.  Du er fagperson og i din profesjon jobber med fagfeltet språkvansker hos barn og unge.
 2.  Du er spesielt interessert i språkvansker hos barn og unge.
 3.  Har mulighet til å svare på et spørreskjema ved to ulike tidspunkter, 60-90 minutter hver gang.
 4.  Har mulighet til å delta på en samling, enten fysisk eller over internett.

Er du interessert?

 • Meld din interesse her
 • Arbeidsgruppa velger ut de fagpersonene som anses mest relevante, basert på spørreskjemaet. Dette har sammenheng med valget av metode studien er basert på.

Mer om CATALISE