Forskning og utvikling – språk og tale

Bidrag til at barn, unge og voksne med språk- og talevansker kan være likeverdige deltakere i opplæring, arbeid og samfunnsliv. 

Skjult stamming

– Ingen vet hvor stor andel skjulte stammere utgjør av de som stammer, men de opplever like mye stammebesvær som andre stammere, forteller Hilda Sønsterud. Forskning på fenomenet eksisterer nesten ikke.

Forskning.no

Lett premature har auka risiko for språkvanskar

Det er ikkje berre ekstremt premature barn som har auka risiko for språkvanskar. Også lett premature barn kan streve meir med språket enn barn fødd til termin.

Forskning.no

Framandspråklege med afasi må testast på fleire språk

Hos fleirspråklege som får afasi, kan behandling på berre eitt språk føre til betring av dei andre språka. Ved behandlingsstart er det likevel viktig å teste alle språka for å få eit korrekt bilete av språkvanskane.  

Forskning.no

Feil bruk av stemmemusklene kan gi langvarige problemer

Å synge eller snakke når du er forkjølet kan gi store problemer med stemmen. 70 prosent av alle som oppsøker hjelp, har trøbbel som kommer fra feil bruk av stemmemusklene. 

Forskning.no