Fremme tegnspråk i barnehage og grunnopplæring

Statped har fått et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å fremme og forsterke norsk tegnspråk i barnehagen og grunnopplæringen.

Norsk språkpolitikk skal sikre at alle skal ha rett til å tilegne seg norsk språk, utvikle og bruke sitt eget morsmål, inkludert norsk tegnspråk. Det er viktig å ivareta og styrke sårbare tegnspråkmiljøer og det skal legges til rette for flere tegnspråklige møteplasser.

Oppdragsbrev S 01-18 Fremme tegnspråk setter flere tiltak i sammenheng.

1.Vi ber Statped om å utarbeide en plan for systematisk tegnspråkopplæring i barnehagen. Den skal ha status som støttemateriell og er et supplement til det som står om språk og kommunikasjon i rammeplan for barnehagen. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med barnehagelærere og eventuelt andre fagfolk i barnehagesektor. 

2.Vi ber Statped innhente kunnskapsgrunnlag knyttet til systematisk observasjon av tegnspråklig utvikling i barnehagen. På grunnlag av innhentet kunnskap, bør det gjøres en vurdering av hvordan barnehager best kan støttes ved å etablere en god praksis for tegnspråklig utvikling.

3.Vi ber Statped ta initiativ og følge opp nettverk for barnehager som har fokus på tegnspråk. Hensikten er å sikre videreutvikling av lokale tegnspråkmiljø. Vi ber om at dette sees i sammenheng med Statpeds tilsvarende arbeid og nettverk for grunnskoler. 

4.Vi ber Statped utvikle støttemateriell med sikte på å gi alle barn økt kunnskap om og nysgjerrighet om tegnspråk. Hensikten er økt inkludering på kort og lang sikt, gjennom positiv holdningsskaping knyttet til tegnspråk. Materiellet skal tilpasses bruk i barnehage og SFO. Vi ber Statped også vurdere om det er behov for lignende materiell for grunnskolen.

5.Vi ber Statped om å undersøke muligheten for å få opprettet og driftet en digital delingsportal for ideer, erfaringer, materiell og læringsressurser knyttet til tegnspråkopplæring i barnehagene. Portalen bør kunne utvides til å gjelde hele utdanningsløpet. 

6.Vi ber Statped vurdere hvordan Statpeds kurstilbud på nett skal utvides til å gjelde assistenter og lærere i barnehage og i videregående opplæring.

7.Vi ber Statped vurdere hvordan Statped kan tilrettelegge og utvikle etterutdanningstilbud i tegnspråk for assistenter og lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Det forutsettes samarbeid med relevante fagmiljø UH-sektoren. 

Prosjektperiode: 2019 

Prosjektleder: Pål Merkesdal