Til hovedinnhold

Kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (SUKIP)

Prosjektets formål er å etablere og utforske nye innovative arbeidsmåter for samarbeid mellom pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barnehage/skole med tanke på utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehager og skoler.

Inkludering som et grunnleggende prinsipp i norsk utdanningspolitikk ble sterkt understreket i mandatet til «Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt opplæring». Samtidig viser forskning at vi har for lite kunnskap om hvordan man lokalt legger til rette for å støtte opp om en inkluderende praksis. Målet er en allmennpedagogisk praksis som ivaretar hele barne- og elevmangfoldet i læringsfellesskapene på en bedre måte og dermed reduserer behovet for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Styrket del av PPT

Fra politisk hold ser man omfanget av spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning som et uttrykk for manglende evne til å skape rom for at barn og unge kan delta i det ordinære fellesskapet. Sentralt i dette er arbeidet står PPT, og det har lenge vært et utdanningspolitisk ønske å styrke den delen av PPTs mandat som handler om kompetanse- og organisasjons-utvikling. Prosjektet vil både ha fokus på samarbeidet mellom PPT og barnehage/skole, og på eier- og ledelsesnivået i kommunen.

Utforming av innovasjonsarbeid

Prosjektet er empirisk lokalisert i en barnehage og en grunnskole i to kommuner og vil følge innovasjonsarbeidet i to år. Forskningsprosjektet følger prinsippene for kompetanseutvikling i skolen, ved at kommunens aktører i samarbeid med forskergruppen er ansvarlig for de valgene som gjøres i utforming av innovasjonsarbeidet.

Prosjektet gjennomføres i to kommuner og er et samarbeidsprosjekt mellom NLA høgskolen, Universitetet i Stavanger (UiS) og Statped.

Prosjektperiode: februar 2018-juni 2022

Prosjektleder: Marit Mjøs, NLA høgskolen

Eksternt samarbeid: NLA Høgskolen og UiS Universitetet i Stavanger

Kontaktperson i Statped: Siv Hillesøy

Prosjektet har en egen nettside hvor du kan følge prosjektet.