Fellesskap i lek og læring Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

Innenfor en sosiokulturell forståelsesramme skjer barns læring og utvikling gjennom deltakelse i sosiale fellesskap – hvor fellesskap med jevnaldrende er av særlig betydning. Barns deltakelse i læringsfellesskap med andre barn, eller tilrettelegging for slik deltakelse, er derfor et gjennomgående tema i antologien.

Fakta og tilgjengelighet

Forside bilde

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Bøker/hefter, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Pris: Gratis, kan også kjøpes i en trykt versjon til 290 kroner. I tillegg kommer ekspedisjon og frakt på 170 kroner pr. bok + mva.

Utgiver: Statped 2020

Det innledende kapitlet setter inkluderingsbegrepet inn i et historisk og praktisk perspektiv, og er en teoretisk overbygning til de andre kapitlene. Deretter følger de øvrige bidragene presentert under fire tematiske overskrifter. Det første temaet dreier seg om endringsarbeid i barnehage og skole, det andre handler om tilrettelegging for deltakelse og læring, det tredje om støtte til deltakelse og det fjerde temaet er inkluderende læringsaktiviteter. Hver hoveddel innledes med en kort introduksjonstekst og oversikt over de enkelte kapitlene som inngår.

Bidragsyterne er rådgivere i Statped med erfaring fra ulike fagområder. De redegjør for ulike tilnærminger som bygger på erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. Alle har til felles at de gjennom sin rådgivningsvirksomhet har vært tett på praksisfeltet. I antologien deler de erfaringer fra samarbeidet med barnehager og skoler i arbeidet med å utvikle en kunnskapsbasert praksis.

Antologien retter seg mot studenter og ansatte som jobber i barnehage og skole, og andre som har interesse for fagfeltet.

Redaktører: Siv Hillesøy, Eli Marie Killi, Ann-Elise Kristoffersen

Du kan laste ned antologien gratis i pdf-format.

Ønsker du å kjøpe artikkelsamlingen i trykt utgave, kan du bestille den fra Flisa Trykkeri (e-post), som trykker den for deg (såkalt "print on demand"). Prisen for å trykke én bok er 290 kroner + mva. I tillegg kommer ekspedisjon og frakt på 170 kroner pr. bok + mva. Husk å oppgi antall bøker du vil trykke, og fakturaadresse. Trykkeriet sender deg faktura og bok/bøker.

ISBN 978-82-323-0352-6 (trykt utgave)
ISBN 978-82-323-0353-3 (elektronisk utgave)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!