Til hovedinnhold

Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie

Anne-Cathrine Thurmann-Moes doktorgradsprosjekt var et intervensjonsstudie som tar sikte på å prøve ut hvorvidt artikulatorisk støtte i leseundervisningen kan virke positivt for elever med alvorlig grad av dysleksi. Mål for intervensjonen er økt fonologisk bevissthet og bedret lese og staveferdighet.

Bakgrunnen for prosjektet er behov for et sterkere empirisk grunnlag for anbefaling av tiltak for elever med alvorlige språkvansker og dysleksi. Prosjektet har følgende delmål:

  1. Utarbeide tiltakspakker for intervensjonene
  2. Vurdere effekt av tiltakene på kort og lang sikt
  3. Vurdere i hvilken grad effekt av tiltakene kan forklares utfra elevenes individuelle diagnostiske profil.

Bakgrunn

Mange elever med lese-, skrive- og språkvansker har store problemer med å skille språklydene fra hverandre bare ved å lytte. Dette gjør at de har vanskelig for å «komme på» riktig lyd når de møter bokstavtegnene i tekst. Det er ofte spesielt vanskelig for dem å skille mellom lyder som er relativt like, slik som for eksempel b/d, n/m, g/k. På grunn av disse fonologiske vanskene mangler de funksjonell bokstavkunnskap og kan også ha varierende grad av andre språkproblemer, som svakt ordforråd, ordletingsvansker og svak grammatisk forståelse. Mange har også lav selvfølelse på grunn av lese- og skrivevanskene og en del mister motet når det gjelder skolegangen og ser mørkt på egne framtidsmuligheter.

Prosjektet vil sette søkelys på de mer grunnleggende språklige forutsetningene for lesing, spesielt det som angår evnen til å skille nyanser mellom språklydene, og vurdere hvorvidt tiltak rettet mot å trene alternative veier til å begrepsfeste bokstavlydene kan ha noe for seg.

Prosjektet er en treningsstudie rettet mot elever med dysleksi. Treningen inngår som del av elevens spesialundervisning og utføres av lærere på hjemmeskolen under veiledning. Elevene lærer å definere bokstavlydene gjennom hvordan de produseres artikulatorisk, altså hva man gjør med taleorganet når man lager en lyd.

Gjennomføring

Prosjektet er foreløpig prøvd ut på 14 elever mellom 10-14 år med alvorlig grad av dysleksi. Det er i denne delen av studien brukt et Single Case design med repeterte målinger gjennom 18 uker.

Våren 2018 ble samme undervisningsprogram prøvd ut i små grupper på elever i 1. klasse med forsinket skriftspråklig utvikling for å vurdere effekten av denne typen tiltak i et mer forebyggende perspektiv. For denne delen av prosjektet er det valgt et RCT design der 130 elever i første klasse fra 13 skoler er delt i eksperiment og kontrollgrupper.

Samarbeidspartnere

Norges forskningsråd- Prosjektet har fått finansiell støtte gjennom programmet Offentlig sektor ph.d.

Universitetet i Oslo, institutt for spesialpedagogikk og Institutt for pedagogikk – prosjektleder følger undervisning i forskeropplæringen ved UV-fakultetet og prosjektet veiledes derfra.

Prosjektet er tilknyttet fagavdeling språk og tale i Statped, og utvalget av deltakere i den første delstudien omfatter elever henvist til Statped.

Avhandlingen