Til hovedinnhold

Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

Forskning og utvikling

Formålet med studien er å utforske vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna, det vil si barn i alderen ett til tre år, med cochleaimplantat i barnehagen. Studien er forankret i et sosiokulturelt rammeverk og bygger på en grunnleggende antakelse om at deltakelse i sosiale fellesskap er av fundamental betydning for barns læring og utvikling. Det er en etnografisk studie med feltarbeid over ett år i tre barnehager.

Et viktig funn i studien er at barn med cochleaimplantat deltar i samhandlinger med jevnaldrende på tilsvarende måte som andre barn. Samtidig som cochleaimplantat medierer barnas tilgang til det kommunikative fellesskapet, viser studien at det oppstår forstyrrelser som begrenser eller hindrer barnas tilgang til lydmiljøet – og dermed også til den talespråklige delen av det kommunikative fellesskapet. Forhold som kan relateres til spesialpedagogiske hjelpetiltak og måten disse organiseres på, viser seg å påvirke barnas deltakelse i barnefellesskap. I diskusjonen rettes oppmerksomheten særlig mot hvordan spesialpedagogiske hjelpetiltak bidrar til å skape særlige vilkår for de yngste barna med cochleaimplantat sin deltakelse i barnefellesskap i barnehagen.

Doktorgraden består av tre artikler

Artikkel 1

Hillesøy, S., Johansson, E. & Ohna, S. E. (2014). Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen. Journal of Nordic Early Childhood Education Research/Tidsskrift for nordisk barnehageforskning. 7(4): 1-21.

Sammendrag:

I artikkelen stilles følgende forskningsspørsmål: Hvordan deltar små barn med cochleaimplantat i interaksjoner med andre barn i barnehagen og hvordan skaper cochleaimplantat mulighetsbetingelser for deltakelse? Tre barnehager inngår i studien og barna som medvirker er i alderen 1 ½ - 3 år. Interaksjoner mellom barna er videofilmet og analysert. Barnas interaksjoner ser ut til å handle om å finne en rytme, i studien identifisert som henholdsvis takt og utakt, som svarer til deltakernes interesser og bruk av medierende redskaper. Et sentralt funn er at barn med cochleaimplantat er aktive deltakere i begge former for interaksjoner på tilsvarende måte som andre barn. Studien dokumenterer hvor sentralt cochleaimplantatet er som vilkår for barnas deltakelse, og hvor sårbar deres deltakelse i interaksjoner med andre barn kan bli dersom teknologien ikke fungerer som den skal. Studien viser også at kompetansen til de voksne som jobber i barnehagen har stor betydning for barn med cochleaimplantats vilkår for deltakelse.

Nøkkelbegrep: Deltagelse, Interaksjon, Jevnaldrende, Barn og cochleaimplantat

Artikkel 2

Hillesøy, S. og Ohna, S. E. (2014). Barnehagepersonalets refleksjoner om vilkår for deltakelse for barn med cochleaimplantat. Spesialpedagogikk. 79(7): 47-59.

Barnehagen skal være en arena for et inkluderende fellesskap. Personalet har stor betydning for barns vilkår for deltakelse og tilhørighet i barnehagefellesskapet. Gjennom analyser av samtaler med personale i barnehager, utforskes mulighetsbetingelser for barn med cochleaimplantat sin deltakelse i barnefellesskapet. Resultatene viser at den spesialpedagogiske hjelpen blir organisert som individuell støtte, og som trening utenfor det ordinære barnefellesskapet. Barn med cochleaimplantat får dermed et tilbud som avviker fra det ordinære tilbudet i barnehagen. Artikkelen konkluderer med at det er behov for nye tankemodeller dersom en skal ivareta mangfoldet som finnes i en barnegruppe.

Teachers’ reflections on conditions for participation for children using cochlear implants in early childhood education and care Norwegian policy documents emphasizes that Norwegian kindergartens are arenas for inclusive communities. The aim of this study is to explore conditions for participation for the youngest children (1–3 years) with cochlear implant in early childhood education. The staff s who work on daily basis in the kindergartens are of great importance when it comes to the children’s peer interactions. The data in this study is based on interviews with staff
(teachers and assistants) in three kindergartens. The results documents that special educational assistance are organized as individual support directed to the specific child, and that this support mainly take place outside the ordinary peer-group settings. The impact of these findings is discussed, and it is argued for the need of rethinking how to create inclusive communities in the kindergarten.

Nøkkelord: Barnehager, Spesialpedagogisk hjelp, Barn med cochleaimplantat, deltakelse

Artikkel 3

Hillesøy, S. (2016). The Contribution of Support Teachers in Facilitating Children’s Peer Interactions. International Journal of Early Childhood. 48(1): 95-109.

In the Nordic countries, policies for children, who require special educational assistance, emphasize that support should be provided within regular preschool settings. As one measure to facilitate these children’s participation in preschool activities, support teachers may be appointed. The present study explores how support teachers contribute to these children’s interaction with peers. Fieldwork was carried out in three Norwegian preschools that focused on children aged from 1 to 3 years who required special educational assistance. The analyses revealed that support teachers regularly intervened in the children’s activities and took action in various ways in order to facilitate children’s interactions with peers. From the analyses, support teachers’ approaches could be categorized, respectively, as child centred or group based. A child-centred orientation was found to be more likely to constrain peer interactions than a more group-based orientation which had less specific focus on the individual child. In this paper, two episodes from the research data representing these two international patterns are analysed and discussed. Support teachers may be more effective in enhancing peer interactions for children requiring special educational assistance if they become more aware of how their actions may constrain rather than facilitate interactions.

Keywords: Preschool, Support teacher, Special education, Inclusion, Peer interaction, Cochlear implants