Til hovedinnhold

Om Jørn Østviks doktorgradsavhandling

Jørn Østviks doktoravhandling i helsevitenskap ved NTNU handler om vennskap blant elever i 1.–4. trinn som bruker ASK i skolen.

Professor Borgunn Ytterhus (NTNU) og professor Susan Balandin (Deakin University, Australia) veiledet arbeidet. Østvik disputerte 20.oktober 2017.

Tre spørsmål ligger til grunn for studien:

  • Hva karakteriserer vennskap mellom elever som bruker ASK og deres medelever?
  • Hva slags faktorer i skolemiljøet påvirker vennskap mellom elever som bruker ASK og deres medelever?
  • Hvilken rolle har elever som bruker ASK, medelever, foreldre til elever med ASK og skolepersonale i utviklingen av vennskap blant elever som bruker ASK?

Studien består av to deler. Den systematiske litteraturstudien beskriver kunnskapsstatus om vennskap blant barn som bruker ASK, mens den empiriske studien omfatter semi-strukturerte intervjuer av sju elever i 1.–4. trinn som benyttet ASK. I tillegg ble ti medelever, seks foreldre og 18 ansatte i skolen intervjuet. Elevene som brukte ASK kommuniserte gjennom svak og utydelig tale, lyder, ulike former for kroppsspråk, talemaskiner og kommunikasjonstavler/-bøker.

Fem artikler er skrevet på bakgrunn av studien. Tre av disse er publisert i vitenskapelige tidsskrifter og er omtalt på Statped.no:

Kunnskapsstatus om vennskap blant barn som bruker ASK

Rapporterte vennskap blant elever som bruker ASK

Marginalisering av elever som bruker ASK