Til hovedinnhold

Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde

Voksen-herming i språket til blinde barn med autisme kan gi oss en bredere forståelse av språkutviklingen hos alle barn. Dette viser Gro Elisabeth Aasen i sin doktorgradsavhandling.

Gro Elisabeth Aasen
  1. Kategori: Syn, Autismespekter, Barnehage, Bøker/hefter, Bokmål, Sosiale ferdigheter
  2. Språk: Bokmål
  3. Forfatter: Gro Aasen
  4. Utvikler: Universitetet i Oslo

Ekkolali – et nyttig ekko av de voksne

Ekkofraser kan bli oppfattet som meningsløse gjentakelser. Men gjentakelsene kan tvert imot ha ulike funksjoner, som å uttrykke ønsker, protestere, bekrefte, etablere et tema eller være en metode for å opprettholde samtalen, sier seniorrådgiver Gro Aasen i Statped, som har disputert ved Universitetet i Oslo.

Aasen forsker på språkutvikling og kommunikasjon blant blinde barn med autisme. Å studere språkutviklingen til disse barna, har gitt økt generell forståelse av språkfenomenet ekkolali, som betyr å gjenta ord og fraser. Slik kan en samtale med ekkofraser foregå:

Barnet: Må du på do?

Voksen: Nei, må du på do?

Barnet: Nei.

Voksen: Si ifra hvis du må på do.

Barnet: Si ifra hvis du må på do.

Like etter sier barnet:

Må du på do? Jeg må på do!

Om avhandlingen

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet spesialpedagogikk om barn og unge med medfødt blindhet og varierende grad av tilleggsvansker innen autismespekteret (ASD). Avhandlingen omhandler hvordan påfallende ytringsformer med et særlig fokus på ekkolali kan forstås hos barn og unge med blindhet og ASD og hvilken effekt alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) ved bruk av taktile symboler og planer kan ha for barn med blindhet i et heterogent utvalg.

Avhandlingen er artikkelbasert og består av to delprosjekter med til sammen fire artikler. Datainnsamlingen i begge delprosjektene er longitudinell og har blitt foretatt innenfor pedagogisk tilrettelagte aktiviteter og situasjoner. Data består av transkripsjoner av observasjon av naturlig forekommende språkbruk og atferd i
utvalget.