Til hovedinnhold

Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

Avhandlingen er artikkelbasert og bygger på tre artikler som alle har et ikke-eksperimentelt design og en kvantitativ metodisk fremgangsmåte. Det er brukt en SEM-basert (Structural Equation Modeling) analytisk tilnærming med latente variabler. Datagrunnlaget for grunnlagsartiklene er innhentet gjennom to større, uavhengige prosjekter, som er gjennomført ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo ved ulike tidspunkt og omfatter: tverrsnittsdata fra SPRÅK4-utprøvingen 1999-2002, og longitudinelle språkdata primært fra prosjektet «Norske barns språkutvikling» gjennomført i regi av forskergruppen Child, Language and Learning, 2007-2012. Samlet sett består disse dataene av førskolebarns (alder fire til seks år) resultater på et utvalg språkmål, og de ulike utvalgene og språkmålene kombineres på forskjellige måter i de tre artiklene. Avhandlingen belyser ulike utfordringer knyttet til måling av språklige ferdigheter og språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos enspråklige, norske førskolebarn. Samlet sett presenteres empirisk støtte for at førskolebarns språklige ferdigheter kan beskrives ved hjelp av en modell med en enhetlig, generell (latent) språkfaktor og denne generelle språkfaktoren viser en høy stabilitet over tid, på tvers av lavt- og høyt-fungerende grupper av barn i alderen fire til seks år. Når det gjelder identifisering av fireåringer i risiko for språkvansker med bruk av screeningverktøyet SPRÅK4, så presenteres det emiririsk støtte for tilfredsstillende begrepsvaliditet knyttet til screeningverktøyet SPRÅK4 og bruk av latent klasse-analyse på item-nivå synes å være en nyttig tilnærming til identifisering.

Doktorgraden består av tre artikler

Klem, M., Hagtvet, B., Hulme, C., & Gustafsson, J. E. (2016). Screening for Language Delay: Growth Trajectories of Language Ability in Low-and High-Performing Children. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 59(5), 1035-1045.

Klem, M., Melby‐Lervåg, M., Hagtvet, B., Lyster, S. A. H., Gustafsson, J. E., & Hulme, C. (2015). Sentence repetition is a measure of children's language skills rather than working memory limitations. Developmental Science, 18(1), 146-154.

Klem, M., Gustafsson, J. E., & Hagtvet, B. (2015). The Dimensionality of Language Ability in Four-Year-Olds: Construct Validation of a Language Screening Tool. Scandinavian Journal of Educational Research, 59(2), 195-213.

Forskning og utvikling