Til hovedinnhold

Hørselshemmede og hørende barn i barnehagen

Artikkel som diskuterer hvordan rammer for barnehagens virksomhet påvirker samhandling.

Tekst skrevet på tvers av et plankegulv: Norsk BarnehageForskning – Nordic Early Childhood Education Act
  1. Kategori: Hørsel, Barnehage, Artikler, Bokmål
  2. Språk: Norsk bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Nordisk BarnehageForskning / Nordic Early Childhood Education Research 2013
  5. Forfatter: Ann Elise (Lise) Kristoffersen og Eva Simonsen

I Norge i dag går de fleste barn som er hørselshemmet, i sin nærbarnehage sammen med hørende barn. For å kunne skape inkluderende praksiser hvor barn som har hørselshemninger og hørende barn kan samhandle og delta på like vilkår, kreves kunnskap om hørselshemmede barns særlige behov.

Studien artikkelen bygger på, viser at barnehagen har flere utfordringer i arbeidet med å legge til rette for et inkluderende læringsmiljø der barn som har hørselshemninger, deltar. Det krever at personalet har kunnskap om og kompetanse i hvordan samhandling mellom barn og voksne med ulike forutsetninger og behov kan tilrettelegges og gjennomføres. Det er nødvendig med generell barnehagefaglig kompetanse, men også spesialistkompetanse i form av spesialpedagogisk kunnskap om hørselshemmede barns særlige behov. Når det gjelder barn som har hørselshemninger, kreves det kunnskap om visuell tilrettelegging, og der barna er tegnspråklige, trengs kunnskap om tegnspråk.

Artikkelen tar opp og diskuterer hvordan rammer for barnehagens virksomhet påvirker vilkår for samhandling i såkalte litterasitetshendelser mellom hørende og hørselshemmede barn i barnehagen. Tidlig litterasitet er grunnleggende erfaringer som barn gjør med språk gjennom barnehageårene, og som i sosial sammenheng både omfatter bruk av tale, tegn, bilder, symboler og skrift. Artikkelen fokuserer spesielt på sider ved «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» og barnehagens praksis i arbeid med fagområdet «Kommunikasjon, språk og tekst».