Til hovedinnhold

Inclusion in Norwegian Higher Education: Deaf Students’ Experiences with Lecturers

Denne artikkelen bygger på intervjuer med døve studenter i høyere utdanning. Studien viser at døve studenter ofte må ta ansvar for tilretteleggingen selv.

  1. Kategori: Hørsel, Videregående, Artikler, Tegnspråk, Universell utforming
  2. Språk: Engelsk
  3. Utgiver: Social Inclusion
  4. Forfatter: Sidsel Holiman og  Patrick Stefan Kermit

Nordisk forskning knyttet til studenter i høyere utdanning antyder at inkludering ofte bare betyr at studenten med en funksjonsnedsettelse er plassert sammen med andre studenter uten funksjonsnedsettelser. Den enkelte studenten med funksjonsnedsettelse må ta ansvaret for å tette gapet mellom den tilretteleggingen som tilbys og de behovene de har.

Lærernes kompetanse om tilrettelegging er viktig

Denne artikkelen bygger på intervjuer med døve studenter i høyer utdanning. Studien viser at foreleseres kunnskap om visuelt orientert undervisning og interkulturell kommunikasjon viser seg å være viktig for studentenes opplevelse av inkludering.

Studentene må selv ta ansvar

Informantene så i stor grad seg selv som ansvarlige for faglig inkludering, og ba bare om tilpasninger når alle andre muligheter var prøvd. Det å oppnå faglige resultater ble gitt så stor prioritet og krevde så mye at det ikke var mye energi igjen til sosiale aktiviteter og samhandling med hørende medstudenter.

Ressurser som ikke tas i bruk

Artikkelen drøfter mangelen på opplevd inkludering forstått som en kollektiv praksis som omfatter både akademiske og sosiale aspekter. Døve studenters egne erfaringer ser ut til å være en ressurs norske universiteter ikke tar i bruk.

Selv om artikkelen handler om døve studenter i høyere utdanning, vil resultatene kunne overføres både til grunn- og videregående skole.

Kermit, P.S. og Holiman, S. (2018) Social Inclusion, Volume 6, Issue 4, Pages 158–167.