Til hovedinnhold

Vi sprenger grenser

Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Bilde av omslaget til "Vi sprenger grenser"
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Bøker/hefter, Bokmål
  2. Språk: Norsk
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: NTNU Samfunnsforskning, juni 2015
  5. Forfatter: Jan Tøssebro og Anna Kittelsaa

"Vi sprenger grenser" er en satsning på undervisning av elever med generelle lærevansker, utviklingshemming eller sammensatte funksjonsvansker i regi av Statped. Satsningen har bakgrunn i Stortingsmelding nr. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, der det lanseres økt innsats for å forbedre utbyttet av skolen for disse elevgruppene. Meldingen uttrykker bekymring for at elevene møtes med for lave forventninger, og det er et mål å øke oppmerksomheten om opplæringstilbudet til gruppen, for på den måten å bidra til at det faglige og sosiale utbyttet blir bedre.

Prosjektets første fase har form av en serie pilotprosjekter organisert rundt enkeltbarn, både i barnehage og skole og i ulike deler av landet. Hensikten er å lære av disse prosjektene, slik at erfaringene på et senere tidspunkt kan spres.