Til hovedinnhold

Småbarn med utviklingsvansker utsettes for gjentatte krenkelser og erting

Elise Øksendals doktorgradsprosjekt har undersøkt om barn med spesielle behov opplever mer mobbing sammenlignet med typisk utviklede barn, og om barn med spesifikke typer vansker opplever mer mobbing sammenlignet med barn som har andre vansker.

Konklusjon: Barnehagebarn og barn i tidlig skolealder som har utviklingsvansker, lærevansker, emosjonelle- eller atferdsvansker, utsettes hyppigere for gjentatte krenkelser og erting sammenlignet med barn som ikke har slike vansker. Barn med mange vansker er særlig utsatt, og det er store forskjeller ut fra hva slags vansker barnet har. Studien viser at barn med stabile vansker er mer utsatt sammenlignet med barn med milde vansker eller barn som strever i visse perioder. Samtidig er disse barna også mer utsatt sammenlignet med barn uten vansker. Det er derfor viktig å være oppmerksom på barn med forsinket utvikling, eller såkalte «late bloomers». Forebygging og håndtering av erting og krenkelser må begynne allerede i barnehagen, og det bør være et særlig fokus på sårbare barn.

Resultater: Alle typer vansker hadde en økt risiko for gjentagende krenkelser og erting. Aller mest sårbare var barn med autistiske trekk og barn med fem vansker eller mer. Når Øksendal og kollegaer undersøkte sammenhengen mellom vansker og mobbing over tid, fant de at svake motoriske ferdigheter og svake språkferdigheter målt allerede ved tre års alder viste en økt sammenheng med erting og krenkelser målt ved fem og åtte års alder. Stabiliteten av vansker og stabiliteten av erting/krenkelser forklarer sammenhengen mellom vansker målt ved tre år og erting/krenkelser målt i skolealder.

Metode: Informasjon fra over 100 000 mødre ble brukt i undersøkelsen. Barn med autistiske trekk, emosjonelle vansker, atferdsvansker, generelle lærevansker, oppmerksomhetsvansker og impulsiv atferd, motoriske vansker, språkvansker og og/eller hørsels- og synsvansker og barn uten noen slike vansker deltok. Risiko for gjentatte erting og krenkelser ble undersøkt for barn med ulike typer vansker, for barn med ulik stabilitet av vansker og for barn med ulikt antall vansker. I tillegg ble vedvarende sammenhenger over lang tid mellom språkferdigheter, motoriske ferdigheter og erting og krenkelser undersøkt.

Avhandling

Kontakt

Elise Øksendal