Digital didaktikk og inkludering

Statped har bygget opp praksisnære og innovative e-læringsmoduler, med fokus på å fremme inkluderende læringsmiljø for alle elever i grunnskolen.

DDI gir kollektiv kompetanseutvikling gjennom individuelt arbeid, utprøvingsoppgaver og felles erfaringsdeling, og er utviklet for lærere, spesialpedagoger, pp-rådgivere og skoleledere. I tillegg til modulene tilbyr Statped veiledning og fagdager.

Teknologi gir nye muligheter til å dele, lære, samhandle og kommunisere. For å lykkes med inkluderende bruk av teknologi i opplæringssammenheng, trengs det kunnskap om de teknologiske mulighetene som finnes og hvordan de best kan brukes. 

Statped får mange henvendelser om inkluderende bruk av teknologi. Fra 2019 har flere skoler i ulike kommuner i Norge gjennomført dette som skoleutvikling, og det åpnes nå for at flere skoler kan søke om kompetansetiltaket.

Denne kompetansen kan din enhet høste gjennom de fem modulene i DDI:

 1. Inkluderende bruk av teknologi
 2. Sosial kompetanse og teknologi
 3. Lesing og skriving og teknologi
 4. Regning og teknologi
 5. Innovativ bruk av teknologi (i denne modulen inngår programmering, spill og VR og AR)

Innholdet i alle de fem modulene er tett knyttet opp mot LK20.

Målet med DDI

Digital didaktikk og inkludering er lagd med et mål om at alle elever skal være en del av læringsfellesskapet. Med bruk av digitale verktøy mener vi at målet er innenfor rekkevidde. I tillegg til å skape et inkluderende klasserom, er det et tydelig mål at profesjonsfelleskapet og delingskulturen på skolen skal styrkes. Det er også ønskelig at kompetansetiltaket skal bidra til et tettere samarbeid mellom skolen og PP-tjenesten.

Forutsetninger for å gjennomføre DDI

 • Alle elever har en digital enhet
 • Lærere må være grunnleggende kjent med bruk av egen enhet
 • Skoleleder deltar aktivt i planlegging og gjennomføring
 • Det settes av tid til felles utviklingstider og til gjennomføring av moduler

Erfaringer

Skoler som har gjennomført kompetansetiltaket har gitt positive tilbakemeldinger på både innehold og opplegg. Dette er uttalelser fra noen skolelederne:

«DDI er praksisnært og legger opp til utprøving i klasserommet»

«DDI har fungert som en katalysator for å øke lærerens PfDK og profetien LK20»

«Elever med spesielle behov får undervisning inne i klasserommet»

«Vi har nettopp startet på modul 2 og lærerne er begeistret for opplegget. Knallbra»

«Digital didaktikk har vært mitt oppslagsverk for å tilpasse og gi alle elever mulighet til å mestre»

Digital didaktikk og inkludering i kompetanseløftet

I meld St.6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO varsler regjeringen et kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Kompetanseløftet skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene.

Hele Fylkeskommuner og kommuner kan søke DDI som tiltak gjennom kompetanseløftet. Det er statsforvalteren i de enkelte fylkene som administrerer ordningen. Samarbeidsforumet i de enkelte fylkene prioriterer tiltak, basert på lokale vurderinger av kompetansebehov. Der digital didaktikk og inkludering vurderes som aktuelt kompetansebehov må dialog gå gjennom det aktuelle universitet eller høgskole.

Digital didaktikk og inkludering som systemtjeneste

Statped gir systembaserte tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Målet med den systembaserte tjenesten er å endre praksis og kultur. Kommuner kan søke Statped om å få DDI som systemtjeneste. Det er PPT som søker i samarbeid med skolen. Det betyr at enkeltskoler kan søke om DDI uten at det må være et tiltak for hele kommunen.

Hvordan søker jeg om tjenesten?

Det finnes to måter å søke Digital didaktikk og inkludering som kompetansehevingstiltak for din enhet.

 1. Gjennom kompetanseløftet
 2. Som systembasert tjeneste

Hvem har utviklet tjenesten?

 • Statped har utviklet tjenesten. Universitet i Agder og Marnardal kommune har vært referansegrupper i utviklingsarbeidet.
 • Statped har gjennom sitt tverrfaglige miljø skaffet seg spisskompetanse på teknologiområdet og fagkompetanse på barn med særlige opplæringsbehov.
 • Statpeds inkluderingsperspektiv utvider mulighetene for å nå elever med særskilte opplæringsbehov, elever som strever i enkelte fag og elever som presterer på et høyt nivå.

Mer informasjon?

Har du spørsmål, ta kontakt med Fredrik Lillestølen Ekren, prosjektleder og seniorrådgiver i Statped.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!