Barn med nedsatt hørsel - kommunikasjon

Samspill og kommunikasjon med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring både språklig, sosialt, emosjonelt og intellektuelt. Nedsatt hørsel kan hindre samspill og kommunikasjon.

Nedsatt hørsel kan i varierende grad hindre talespråklig kommunikasjon med andre mennesker. Det er av avgjørende betydning at samspill og kommunikasjon i hjemmet og barnehagen blir godt tilrettelagt og gjennomført.

Tidlig innsats

Tidlig innsats betyr at man skal sette i gang tiltak for et barn med én gang det er behov for det, når som helst i skoleløpet. I dag tilbys rutinemessig hørselsscreening av nyfødte barn. Foreldre får tidlig informasjon om en eventuell hørselsnedsettelse. Å komme tidlig i gang med kompenserende tiltak er et godt forebyggende prinsipp. 

Tiltak for å kompensere for hørselstap

Kompenserende tiltak kan være

  • tilpasning av høreapparater eller cochleaimplantat
  • teknisk tilrettelegging
  • veiledning til barnets nærpersoner.

Det naturlige samspillet som utvikler seg mellom omsorgsgiver og det nyfødte barnet legger grunnlaget for både sosial- og språklig utvikling. Det er derfor viktig å tilrettelegge samspillet og kommunikasjonen på en måte som tar hensyn til barnets hørsel så tidlig som mulig.

Tidlig innsats - straks tilbud

Det er viktig å tilrettelegge samspillet og kommunikasjonen mellom barn og foreldre på en måte som tar hensyn til barnets hørsel så tidlig som mulig. Statped tilbyr foreldre til barn med hørselstap – og deres nettverk - samtaler og bistand i den første tiden etter at hørselstapet er oppdaget.

Les om straks tilbudet