Planlegging av skolestart

Fra barnehage til skole. Eksempel på hvordan planlegge skolestart for barn med nedsatt hørsel. 

Høsten to år for skolestart

  • Sakkyndig vurdering som avdekker om det er behov for tale og lytte­trening og/eller tegnspråkopplæring etter§ 2-6, i barnehage og skole.
  • Vurdere kommunens tilgjengelige hørsels- faglige kompetanse og tegnspråkkompetanse.
  • Rekruttering og økonomiske rammer for ev. videreutdanning av lærer(e) må avklares.

Våren før siste år i barnehagen

Møte mellom ansatte i barnehage, skole, PPT (ev. Statped) og foreldre.

Høsten ett år før skolestart

Møte mellom skoleeier, NAV hjelpemiddelsentral, PPT og ev. Statped samt foreldre. På møtet:

  • avklare krav til, og valg av undervisningsrom
  • Igansette måling av etterklang,
  • Se på behov for bygningsmessige tiltak
  • diskutere søknad om teknisk utstyr; frister kan variere

Vinteren før skolestart

Sakkyndig vurdering som vurderer behovet for tale- og lyttetrening og/eller opplæring i og på tegnspråk. Eventuelt om opplæringen skal skje på en alternativ opplæringsarena for eksempel gjennom deltidsopplæringen i Statped.

Januar

Vurdere behovet for å søke tjenester fra Statped. Det kan være kurs, rådgivning, elevkurs, kurs for pedagoger og foreldre, deltidsopplæring. Søknadsfrist for deltidsopplæring er 1. februar.

Våren

Sikring av at akustisk regulering av undervis- ningsrom og nødvendig teknisk utstyr vil være på plass før skolestart. Overføringsmøte mellom barnehage og skole med utveksling av informasjon. NB! Samtykke fra foreldre.

Våren før skolestart, ev. høsten på 1. trinn

Kursing av personale om hørselsfaglige emner. Se kurs fra Statped og NAV hjelpemiddelsentral.

August

Informere eller gi kurs til hele personalet om hørselstap, konsekvenser og tiltak.