Rettigheter for barn med hørselsnedsettelse

Rett til spesialpedagogisk hjelp

Barn har rett til spesialpedagogisk hjelp selv om de ikke går i barnehage. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter, og den er en arena som egner seg godt for å fremme språkutvikling hos barnet.

Prioritet ved opptak

Det anbefales ofte at barn med nedsatt hørsel får tilbud om barnehageplass. Alle barn med nedsatt funksjonsevne, f.eks. hørselshemming, har rett til prioritet ved opptak i barnehage etter barnehagelovens §13

Rett til tegnspråkopplæring

Barn som har tegnspråk som førstespråk, har rett til tegnspråkopplæring. Andre barn kan også etter sakkyndig vurdering ha rett til slik opplæring. Retten gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage. Retten har fra 1996 vært forankret i grunnskoleloven. Fra 1. august 2016 er denne retten å finne i barnehageloven (§ 19 h. Rett til tegnspråkopplæring).

Kommunen skal oppfylle retten til tegnspråkopplæring for barn bosatt i kommunen. Før kommunen fatter vedtak om tegnspråkopplæring, skal det utarbeides en sakkyndig vurdering av den pedagogisk-psykologiske tjenesten.

Før det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering og fattet vedtak om tegnspråkopplæring, skal det innhentes samtykke fra barnets foreldre. Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det fattes vedtak.

Tilbudet om tegnspråkopplæring skal så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn.

Dersom barnet flytter til en annen kommune, skal vedtaket om tegnspråkopplæring gjelde frem til det er fattet nytt vedtak i saken.

Retten til skyss, tilsyn, reisefølge og innlosjering etter § 19 f gjelder tilsvarende for barn med rett til tegnspråkopplæring. Departementet kan gi forskrift om tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder