Cochleaimplantat (CI)

Cochleaimplantat (CI) er et avansert høreapparat.

Barn og voksne som har så store hørselstap at de ikke kan nyttiggjøre seg vanlige høreapparater til å oppfatte tale, kan oppnå dette ved hjelp av CI.

Uten CI-prosessoren er de fremdeles døve. For at lyden skal gi mening, må man få hjelp til å forstå lydinntrykk. Dersom implantatet fungerer optimalt, vil barn (og voksne) med CI få tilgang til alle lyder i talespråket.

Hørselsscreening av nyfødte er den viktigste årsaken til at medfødt døvhet i dag oppdages tidlig. Barn som er født døve og får tilbud om CI, blir vanligvis operert rundt 8-12 måneders alder. De fleste får CI på begge ørene (bilateralt), og man setter inn begge implantatene i samme operasjon. Operasjonen tar vanligvis 2 ½ - 3 timer. Barnet og foreldrene får reise hjem 1-2 dager etter operasjonen. Pr. i dag er det kun OUS Rikshospitalet som utreder, opererer og har teknisk oppfølging av barn med CI i Norge.

Fire til seks uker etter operasjon har såret grodd fint, og tiden er kommet for lydtilkobling. Lydtilkoblingen varer i 4 dager. En audiofysiker kobler til lyden, går forsiktig fram, og øker lydstyrken gradvis. Foreldre og audiopedagog observerer barnets reaksjoner. Sammen prøver de å finne den nedre høreterskelen, det vil si der barnet begynner å høre lyd, og den øvre terskelen, det vil si der lyden er behagelig og ikke for sterk for barnet.

Barn med CI har, på lik linje med andre tunghørte barn, behov for spesiell tilrettelegging hjemme og i barnehagen, og foreldre og fagpersoner fra det lokale hjelpeapparatet har behov for veiledning.

Faktorer som kan påvirke utviklingen, er

  • at operasjonen er vellykket
  • at prosessoren er riktig innstilt og virker som den skal
  • alder ved operasjon (kortest mulig periode med døvhet)
  • foreldrenes motivasjon og innsats
  • pedagogisk oppfølging

Opplæringsansvarlig i kommunen har hovedansvar for å følge opp barn med CI. Mange kommuner søker råd og veiledning. Statped har spisskompetanse, og kan tilby veiledning til foreldre og fagpersoner i barnehager og PPT uavhengig av hvilket undervisningstilbud foreldrene velger (talespråklig eller tegnspråklig tilbud).