Til hovedinnhold

Hørsel og universell utforming

For personer med nedsatt hørsel handler det om å minimere bakgrunnsstøy, tilrettelegge for tekniske hjelpemidler og ha god visuell informasjon som skilting og lysvarsling.

Dårlig akustikk er en belastning for alle. Mye bakgrunnsstøy gjør det vanskelig å konsentrere seg og oppfatte tale. For personer med nedsatt hørsel, og da særlig brukere av høreapparat og CI, er bakgrunnsstøy ekstra utfordrende. Derfor er det viktig med:

 • god akustisk utforming av rom
 • bruk av lyddempende materialer
 • tiltak for redusert bakgrunnsstøy
 • bruk av lyd- og taleoverføringsutstyr benyttes

Pålagt universell utforming

Alle offentlige bygninger som oppføres i Norge, skal i henhold til plan- og bygningsloven følge Byggteknisk forskrift (TEK17). Denne angir blant annet krav til lydforhold, og veilederen til forskriften henviser til Norsk Standard NS 8175:2012, Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper.

 • Lydklasse
  Byggverk kan klassifiseres i fire lydklasser, hvor klasse A har grenseverdier som gir de beste lydforholdene og klasse D de dårligste. For nye bygg må minimum grenseverdiene for klasse C være oppfylt.

 • Montert høyttaleranlegg
  Her angis at i rom i publikumsbygning (offentlige bygg) der høyttaleranlegg er montert for kontakt med publikum, skal det i tillegg være et teleslyngeanlegg. Det angis også i veiledningen at det i byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være varsling med lyssignal i tillegg til varsling med lydsignal.

 • Informasjon som tekst
  For de som ikke kan nyttiggjøre seg talt informasjon kan informasjon gis som tekst.

Utbedring av eldre bygg

I bygninger som er oppført før 2009, da bestemmelsene om universell utforming trådte i kraft, kan det være nødvendig å få utredet og om nødvendig utbedret de fysiske forholdene i lokaler hvor hørselshemmede elever får opplæring. I mange fylker kan NAV hjelpemiddelsentral være behjelpelig med å foreta slik utredning.

Tiltak for universell utforming

God universell utforming for hørselshemmede kan være

 • God visuell informasjon som skilting, merking, bruk av tekst på skjerm
 • Gode akustiske forhold
 • Liten/begrenset bakgrunnsstøy
 • Reduksjon av etterklangstid vha. blant annet lydabsorberende himling
 • God belysning
 • Visuell varsling vha. blinklysanlegg i tilfelle brann

Universell utforming og tilrettelegging for elever med hørselshemninger