Hørselstap og teknisk tilrettelegging

Teknisk tilretteleggingen handler om ulike forsterkningsutstyr. Disse gir i hovedsak bedre lyd i rommet eller nærlyd.

Barn og unge med hørselshemming kan ha behov for teknisk tilrettelegging av lokalene de oppholder seg i.

I undervisning benyttes i stor grad hjelpemidler basert på bruk av trådløse mikrofoner som er tilknyttet

  • lydutjevningsanlegg
  • teleslynge
  • og/eller bærbare mottakere (ofte kalt FM-utstyr).

Slike bærbare mottakere kan benyttes i kombinasjon med høreapparat/cochleaimplantat, og det fins også mottakere som gir noe taleforsterkning for brukere som har mindre hørselsnedsettelser og auditive prosesseringsvansker, APD.

Mer detaljert om forskjellige hørselstekniske hjelpemidler

Lydutjevningsanlegg

Lydutjevningsanlegg gir lyd som er påvirket av rommets egenskaper og bakgrunnsstøy. Både cochleaimplantat- og høreapparatbrukere oppnår bedre taleoppfattelse ved å få overført lyd direkte til sitt apparat ved hjelp av teleslynge eller FM. Vi har likevel erfaring med at lydutjevning er et viktig supplement til de andre hjelpemidlene. Særlig kan bruk av lydutjevningsutstyr sikre riktig bruk av mikrofoner i klassen.

All talekommunikasjon i et møte eller en undervisningssituasjon er viktig, så det kan være fornuftig at alle deltakere har enkel tilgang til en mikrofon. I undervisningssammenheng brukes gjerne betegnelsen «elevmikrofoner».

Forhold som virker inn på hvilke hjelpemidler som er best egnet for den enkelte brukeren, må vurderes individuelt i forhold til blant annet:

  • grad av hørselsnedsettelse
  • pedagogisk opplegg
  • type høreapparat/cochleaimplantat
  • alder
  • klassemiljø

De forskjellige hjelpemiddeltypene blir i mange tilfeller kombinert med hverandre for bedre tilpasning til behovet til den enkelte brukeren.

Hvordan få hjelpemidler? 

Nav hjelpemiddelsentral låner ut hørselsteknisk utstyr og gir råd om hvilke muligheter som finnes. De står også for monteringen og oppfølgingen av teknisk utstyr. Det er foresatte eller eleven selv som søker, men PPT eller skole kan bistå.

Se film om tilrettelegging for hørselshemmede elever