Til hovedinnhold

Oppdage hørselstap

Det er viktig å avdekke hørselstap så tidlig som mulig, slik at tiltak kan bli igangsatt. Dette gjøres på sykehus for nyfødte og følges opp av helsestasjoner i ettertid.

I dag tilbys rutinemessig hørselsscreening av nyfødte barn. I en hørselsscreening sjekker sykehuset hørselen til nyfødte før mor og barn forlater sykehuset. Foreldre får dermed tidlig informasjon om et mulig hørseltap.

Se hvordan screening av hørsel skjer hos nyfødte.

Helsestasjon følger vanligvis opp med screening av sansene hørsel og syn. Ved mistanke om nedsatt hørsel blir barn og foreldre henvist til nærmeste høresentral.

Høresentralen avkrefter eller bekrefter mistanken. Det blir ganske raskt vurdert behov for høreapparat eller utredning for tildeling av cochleaimplantat.

Nye retningslinjer for å oppdage og behandle hørselstap hos små barn

Helsedirektoratets nye retningslinjer for screening av hørsel hos nyfødte og utredning og behandling av hørselstap hos små barn trådte i kraft 1. september 2016.  

Retningslinjer for screening av hørsel hos nyfødte

Retningslinjer for hørselsutredning hos barn 0-3 år

Når er det grunn til å være på vakt?

Man bør sjekke hørselen til barn ved:

  • sein språkutvikling
  • manglende konsentrasjon
  • lite deltakelse i lek og kommunikasjon

Helsedirektoratets retningslinjer anbefaler ny testing av hørsel på barn som

  • får ulike sykdommer
  • får påvist ulike diagnoser etter den første tidligere hørselsscreeningen
  • blir utsatt for ulykke med hodeskader

Helsestasjon eller fastlege kan henvise til høresentral.

Viktig å sjekke synet ved hørselstap

Syn og hørsel supplerer vanligvis hverandre i hvordan barn tar til seg informasjon. Derfor er det viktig å få sjekket synet når hørselstap er påvist. Når Statped blir bedt om å bidra til å utrede barn med komplekse utfordringer, ber Statped først om at syn og hørsel blir testet hvis dette ikke er gjort nylig.

Helsedirektoratet anbefaler

  • å henvise barnet med påvist hørselstap til øyelege som har erfaring med barn.
  • følge opp synet med minimum én undersøkelse til i alderen 1-3 år. Hovedhensikten er å påvise skjeling eller behov for briller, fordi det er ekstra viktig at slike forhold korrigeres tidlig hos barn som også har nedsatt hørsel.
  • ved permanent hørselstap å få undersøkt synet tidlig og gi rask behandling eller iverksette andre tiltak.

Hvordan oppdage synsvansker

Tjenester fra Statped

Statped legger vekt på tidlig innsats og tilbyr foreldre til barn med hørselstap – og deres nettverk – samtaler og bistand i den første tiden etter at hørselstapet er oppdaget. I neste omgang er det viktig med kontinuerlig oppfølging og langsiktig planlegging.

Se strakstilbud og andre tjenestetilbud til foreldre og lærere ved hørselstap.

Kombinerte syns- og hørselstap

Personer med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselshemming bør få tilbud om utredning, med tanke på eventuell identifisering og diagnostisering av døvblindhet.

Les mer om tverrfaglig utredning