Til hovedinnhold

God skolestart med nedsett høyrsel

Kommunikasjon, samspel og deltaking

Språkmiljø

Barn med nedsett høyrsel er avhengige av at miljøet, og menneska rundt dei, har forståing for og tek omsyn til føresetnadene deira. Kommunikasjonen som går føre seg, skal vere tilgjengeleg for barnet med nedsett høyrsel på lik linje med alle andre barn. Det er ulikt kva som er viktigast for at kvart enkelt barn kan vere ein aktiv deltakar i fellesskapet. Som vaksne har vi ansvar for å skape så gode vilkår som mogleg for kommunikasjon for barnet med høyrselstap. Kva som er den beste kommunikasjonsformen for barnet i ulike situasjonar, kan endre seg undervegs. Det er mogleg å lære seg fleire språk og former for kommunikasjon, slik ein til kvar tid kan nytte tilgjengelege og effektive kommunikasjonsformer. Det er viktig å tenke på å sikre god kommunikasjon i alle situasjonar, både heime, på skolen og på fritida.

Det er barnet sjølv som må vise veg, men det er dei vaksne rundt barnet som må rydde vegen!

Kommunikasjon er ein føresetnad for inkludering. Når barnet nyttar seg av kommunikasjonsformer som tegn-til-tale eller teiknspråk, bør skolen legge opp til eit levande teiknmiljø, der både barn og vaksne bruker teikn i det daglege.

Inkludering

Alle barn har ein naturleg plass i læringsmiljøet. Inkludering handlar om å tilpasse læringsmiljøet til mangfaldet av barn og å verdsette mangfaldet av elevar.

Meistringsstrategiar

For eit barn som har høyrselsutfordringar, kan det vere fleire kommunikasjonssituasjonar som verkar stressande. Det er viktig å hjelpe barnet med å finne strategiar som kan lette kommunikasjon og samhandling i ulike situasjonar.

Nokre gonger bruker barnet forskjellige strategiar for ikkje å få merksemd på høyrselsutfordringane sine. Dei kan vere meir opptatt av å vere som alle andre, og dei tar då gjerne i bruk strategiar som på sikt kan føre til redusert deltaking.

Høyr podkast

Side 8 av 8

Tenk på dette

Korleis kan ein legge til rette for eit godt språkmiljø for alle?

Kva er det viktigaste vi gjer for å sikre kommunikasjon med barnet vårt?

Er det noko som er spesielt utfordrande for barnet mitt i kommunikasjon med andre barn?