Til hovedinnhold

God skolestart med nedsett høyrsel

Kva er best for barnet?

Barnet sitt beste og retten til å bli høyrd

Barn veit ofte godt kva som er bra for dei, og kva dei vil – sjølv i svært ung alder. Barnehagar og skolar har ulike rutinar før skolestart. Som ein del av rutinane blir viktig informasjon gitt etter samtykke frå foreldre.

Det har vore mindre tradisjon for å hente inn og legge vekt på informasjon frå barnet sjølv. Sjølv om skole er ein ny og kanskje ukjend arena for barnet, veit barnet noko om kva det liker og ikkje liker, og kva som fungerer for seg.

Barnekonvensjonen (PDF på regjeringen.no) stadfestar at alle barn, uavhengig av alder, har rett til å få stemma si høyrd, og at dei som arbeider med barnet, alltid skal vurdere til beste for barnet.

Artikkel 3 og 12 stadfestar barn sin rett til å bli høyrde, og at ei vurdering av barnet sitt beste er ein menneskerett for barn og ungdom.

  • Voksne skal gjere det som er best for barn.
  • Alle barn har rett til å seie meininga si, og meiningane skal bli tatt på alvor.

Det er viktig å få informasjon frå foreldre og barnehage om kva som fungerer best for barnet. I vurderinga av kva som er barnet sitt beste, vil også stemma til barnet vere sentral.

Tips for å legge til rette for gode samtalar

Nokre barn har lett for å prate og seie meininga si, medan andre er meir tilbakehaldne. Her er tips til verktøy som foreldre og andre kan bruke i barnesamtalar:

  • Tenk enkelt.
  • Ver kreativ.
  • Finn og tilpass eigne metodar og verktøy som passar for kvart einskild barn.
  • Barn skal bli høyrde – uansett kommunikasjonsutfordringar. Bruk den kommunikasjonsforma som er best for barnet.
  • Hugs å legge til rette for gode lytteforhold i samtalar med barn som har nedsett høyrsel. Sjå eksempel på tilrettelegging for å betre lydmiljøet i denne filmen.
  • Lag påstandar, gjerne med biletstøtte/symbol med skolestart som tema, og som er tilpassa kvart einskild barn. Barnet kan til dømes rangere påstandane med emojis, som tommel opp, ned og midt imellom, eller ved hjelp av ulike ansiktsuttrykk/kjensler: 😊🙁😐 👍 👎👈
  • ​Sjå eksempel på støttemateriell i samtale med barn: Sånn vil jeg ha det (PDF)

Side 3 av 8

Tenk på dette

Foreldre, barnehage og skole har allereie etablert samarbeid og diskutert spørsmål som barnet går og tenker på, utan at barnet sjølv er involvert. Er det slik hos dokker? ​

Korleis kan vi involvere barnet sjølv i prosessen og samarbeidet?​

Kva kan vi gjere for å finne ut av tankar som barn har om skolestart?​

Kven vil vere best til å finne ut og fortelje om barnet sine eigne meiningar og tankar om skolestart?

Korleis lytte til barnet?

Korleis skal barnet kunne få seie si meining, når det ikkje har erfaring med skole? ​

Kva skal barnet få uttale seg om? ​

Kven skal ha ansvar for å hente inn og sikre at stemma til barnet blir høyrt i overgangen? ​