Til hovedinnhold

God skolestart med nedsett høyrsel

Lovverk

I overgangen mellom barnehage og skole har barn med nedsett høyrsel rettar som det er nødvendig for foreldre og resten av laget rundt barnet å vere kjende med. Ikkje alle lovar, reglar og rettar er aktuelle for alle. Her har vi laga ei oversikt som kan vere til hjelp for å orientere seg i lovverket.

Nokre rettar gjeld særskilt for elevar som har nedsett høyrsel.

Opplæringslova

Opplæringslova handlar om rettar og plikter som er knytt til opplæring og skolegang i Noreg. Kapitla i opplæringslova har paragrafar som omhandlar tema og gir føringar som har betyding for elevar med nedsett høyrsel i overgangen mellom barnehage og skole.

Kapittel 2. Rett og plikt til grunnskoleopplæring

 • § 2-1. Rett til grunnskoleopplæring (udir.no)

Kapittel 3 Val av skriftspråk og særskilde språkrettar i grunnskoleopplæringa

 • § 3-2. Opplæring i og på samisk i grunnskolen (udir.no)
 • § 3-4. Opplæring i og på norsk teiknspråk i grunnskolen (udir.no)
 • § 3-3. Opplæring i kvensk eller finsk i grunnskolen (udir.no)
 • § 3-6. Særskild språkopplæring i grunnskolen (udir.no)

Kapittel 11 Tilpassa opplæring og individuell tilrettelegging

 • § 11-1. Tilpassa opplæring (udir.no)
 • § 11-3. Intensiv opplæring på 1. til 4. trinn (udir.no)
 • § 11-4. Personleg assistanse (udir.no)
 • § 11-5. Fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel (udir.no)
 • § 11-6. Individuelt tilrettelagd opplæring (udir.no)
 • § 11-7. Vedtak om individuelt tilrettelagd opplæring og krav om sakkunnig vurdering (udir.no)
 • § 11-8. Kva den sakkunnige vurderinga skal innehalde (udir.no)
 • § 11-12. Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) (udir.no)

Kapittel 12 Skolemiljøet til elevane

 • § 12-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø (udir.no)
 • § 12-3. Nulltoleranse og førebyggjande arbeid (udir.no)
 • § 12-4. Plikt til å sikre eit trygt og godt psykososialt skolemiljø (aktivitetsplikt og dokumentasjonsplikt) (udir.no)
 • § 12-5. Skjerpa plikt til å melde frå dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev (udir.no)
 • § 12-6. Statsforvaltaren si handheving av plikta til å sikre eit trygt og godt psykososialt skolemiljø i enkeltsaker (udir.no)
 • § 12-7. Det fysiske miljøet (udir.no)

Kapittel 14 Organiseringa av opplæringa og reglar for livssynsopplæringa

 • § 14-2. Inndeling av elevar i klassar og grupper (udir.no)

Side 6 av 8