Til hovedinnhold

God skolestart med nedsett høyrsel

Tilrettelegging og organisering

Skolen må tilrettelegge for at elevar med nedsett høyrsel skal få best mogleg tilgang til undervisning og få gode vilkår for å vere aktive deltakarar i læringsmiljøet.

Høyrselskompetanse hos leiarar, lærarar og andre tilsette på skolen er viktig for å få til god tilrettelegging og organisering for barnet med nedsett høyrsel. Statped tilbyr kurs, der skolen kan auke sin eigen kompetanse.

Fysisk tilrettelegging

All lyd som forstyrrar eller hindrar at barn oppfattar tale, blir rekna som støy. Også lydar som barn som høyrer normalt, ikkje opplever som forstyrrande, kan vere det for barn som har høyreapparat eller cochleaimplantat (CI).

Gode lys- og lytteforhold gjer det enklare for barn med nedsett høyrsel å vere aktive deltakarar i alle miljø der barnet oppheld seg.

Eleven sitt klasserom bør vere i eit roleg område på skolen.

Eleven si plassering i klasserommet kan vere avgjerande for å vere aktivt deltakande.

Pedagogisk tilrettelegging og organisering

Elevar med nedsett høyrsel bruker synet aktivt for å få med seg det som skjer rundt dei. Derfor er det viktig å visualisere mykje av det som går føre seg i undervisninga.​

Målet er å legge best mogleg til rette for at eleven kan kommunisere og delta i opplæringa.

Psykososial tilrettelegging

Nokre elevar med nedsett høyrsel treng støtte for å etablere nære sosiale relasjonar til andre i ei gruppe eller klasse.

Teknisk tilrettelegging

Høyreapparat og cochleaimplantat (CI) er tekniske hjelpemiddel som kan gi eleven betre tilgang til talt språk og lyd i omgjevnadene.​ Det er viktig at apparata har rett innstilling, og at dei blir brukte heile dagen for å ha stabil lyd.

Eit lydutjamningsanlegg er teknisk utstyr i klasserommet som består av

  • høgttalarar
  • lærarmikrofonar
  • elevmikrofonar

Søk NAV Hjelpemiddelsentral om lydutjamningsanlegg i god tid slik at anlegget er på plass til skolestart.

Dei aller fleste høyreapparat kan ta imot lyd direkte frå ein mikrofon til eit høyreapparat eller CI. Dette kan gjere tale meir tydeleg i situasjonar med støy eller når det er avstand mellom ein som snakkar, og ein som skal høyre. Ta kontakt med høyresentral og NAV Hjelpemiddelsentral for å aktivere direktelyd i høyreapparatet.

Side 7 av 8

Tenk på dette

Korleis kan vi foreldre støtte eleven i sosiale relasjonar på ny arena?

Korleis legg vi til rette for gode lyd- og lytteforhold? 

For at eleven sitt høyrselstekniske hjelpemiddel skal fungere godt, krevst det oppfølging. Kven skal ha ansvar for det?