Til hovedinnhold

Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

Små barn med hørselstap som bruker hørselstekniske hjelpemidler er avhengig av gode lytteforhold for å kunne utvikle et språk naturlig i samspill med andre. De har også behov for systematisk og intensiv språkstimulering grunnet nedsatt hørsel og færre erfaringer (link til auditiv-verbal språkveiledning).

Organisatoriske tiltak

For å kunne skape gode lytteforhold er det nødvendig med god romakustikk der barnet oppholder seg. I barnehagen bør antall barn i rommet være tilpasset slik at det til enhver tid er mulig å oppfatte hvem som snakker og hva som sies. Gruppedeling i barnehagen kan være en god løsning. Det vil også ofte være behov for en strukturert hverdag. Dagsplan kan benyttes for å skape forutsigbarhet.

Dagsplan med visuelle symboler i en barnehage for et barn med nedsatt hørsel
Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen for et barn med nedsatt hørsel: Som en del av dette kan du for eksempel bruke en dagsplan med visuelle symboler, her vist med PCS-symboler.

Språkstimulerende tiltak

Lesing og læring av nye ord er sentrale tiltak for å øke ordforrådet og utvide grammatikk. Dialogisk lesing kan være spesielt gunstig for barn med hørselstap som viser forsinket språkutvikling. Læring av nye ord gjennom lesing og i hverdagen bør være av større omfang enn hos barn med typisk hørsel for å kunne oppnå aldersadekvate språkferdigheter.

Her kan du lese mer om språk- og leseaktiviteter (sprakloyper.uis.no)

Musikkaktiviteter stimulerer auditive ferdigheter på en måte som har vist å være gunstig for språkutvikling hos barn med hørselstap. Bruk av sanger, melodi, rytme og bevegelse skaper engasjement for språket og øker auditiv oppmerksomhet.

Her kan du lese mer om musikkaktiviteter (sprakloyper.uis.no)

Lek med språk: Fra 4-5 års alder har barn med hørselshemming spesiell nytte av språkstimulerende aktiviteter knyttet til fonologisk bevissthet. Bruk av rim, oppdage antall stavelser i ord, finne den første lyden i ordet og liknende er gode utgangspunkt for lek og aktiviteter.

Her kan du lese mer om lek med språk (sprakloyper.uis.no)