Til hovedinnhold

Hørsel og universell utforming

For personer med nedsatt hørsel handler det om å minimere bakgrunnsstøy, tilrettelegge for tekniske hjelpemidler og ha god visuell informasjon som skilting og lysvarsling.

Dårlig akustikk er en belastning for alle. Mye bakgrunnsstøy gjør det vanskelig å konsentrere seg og oppfatte tale. For personer med nedsatt hørsel, og da særlig brukere av høreapparat og CI, er bakgrunnsstøy ekstra utfordrende. Derfor er det viktig med god akustisk utforming av rom.

Pålagt universell utforming

Alle offentlige bygninger som oppføres i Norge, skal i henhold til plan- og bygningsloven følge Byggteknisk forskrift (TEK17). Denne angir blant annet krav til lydforhold, og veilederen til forskriften henviser til Norsk Standard NS 8175:2019, Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper (kjøpes fra standard.no)

 • Lydklasse
  Byggverk kan klassifiseres i fire lydklasser, hvor klasse A har grenseverdier som gir de beste lydforholdene og klasse D de dårligste. For nye bygg må minimum grenseverdiene for klasse C være oppfylt.

 • Montert høyttaleranlegg
  Her angis at i rom i publikumsbygning (offentlige bygg) der høyttaleranlegg er montert for kontakt med publikum, skal det i tillegg være et teleslyngeanlegg. Det angis også i veiledningen at det i byggverk for publikum og arbeidsbygninger skal være varsling med lyssignal i tillegg til varsling med lydsignal.

 • Informasjon som tekst
  For de som ikke kan nyttiggjøre seg talt informasjon kan informasjon gis som tekst.

Utbedring av eldre bygg

I bygninger som er oppført før 2009, da bestemmelsene om universell utforming trådte i kraft, kan det være nødvendig å få utredet og om nødvendig utbedret de fysiske forholdene i lokaler hvor hørselshemmede elever får opplæring. I mange fylker kan NAV hjelpemiddelsentral være behjelpelig med å foreta slik utredning.

Tiltak for universell utforming

God universell utforming for hørselshemmede kan være

 • God visuell informasjon som skilting, merking, bruk av tekst på skjerm
 • Gode akustiske forhold
 • Liten/begrenset bakgrunnsstøy
 • Reduksjon av etterklangstid vha. blant annet lydabsorberende himling
 • God belysning
 • Visuell varsling vha. blinklysanlegg i tilfelle brann

Universell utforming og tilrettelegging for elever med hørselshemninger