Til hovedinnhold

Hørende barn med døve foreldre (KODA / CODA)

Hørende barn kan ha en eller flere døve foreldre. De kalles ofte for KODA-barn (Kids Of Deaf Adults) og som voksne CODA (Children Of Deaf Adults)

Flerspråklige familier er vanlig verden over. Språk med flytende kommunikasjon i familien er en viktig del av identitetsutviklingen. Å bli eksponert for flere språk vil vanligvis styrke språklig og kognitiv utvikling.

Døve foreldre oppmuntres til å nytte tegnspråk fra barnet er nyfødt. Slik kan barnet få en simultan, bimodal tospråklig utvikling med tegnspråk og norsk.

Der det er mulig, er det naturlig å legge til rette for eksempelvis å nytte barnehager der det måtte være søsken eller andre barn som nytter tegnspråk.

Tjenester

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har gitt ut en informasjonsbrosjyren Barn i flerspråklige familier som kan brukes som et utgangspunkt for samtale med foreldrene om barnas flerspråklige utvikling.

Foreningen hørende barn av døve – Coda Norge kan gi nyttig informasjon og kontakt