Til hovedinnhold

Praktiske tips

Undervisning

Det er mange praktiske løsninger på utfordringer i opplæringssituasjoner.

Hensikten er å legge til rette for best mulig kommunikasjon og deltakelse for og med eleven.

Her er tre lister som tar utgangspunkt i rammene og i lærerens og elevens mulighet til å skape gode situasjoner for kommunikasjon og læring.

Fysiske rammer

 • Sørg for gode lytteforhold i alle sammenhenger
 • Unngå bakgrunnsstøy.
 • Lydreguler rom.
 • Bruk stemmeforsterkning med mikrofon og høyttalere eller annet.
 • Demp lyd med tennisballer som du skjærer hull i og trer nederst på stolbena.
 • Bruk matter på bord.
 • Ha nærhet til lydkilden.
 • Sørg for god avstand til støykilder.
 • Ha gode lysforhold.
 • Se til at eleven ikke har motlys (vanskelig å avlese ansikter).
 • Sjekk at eleven ser ansiktene til de andre elevene - det er lettere å oppfatte tale når en ser ansiktet samtidig.
 • Sitt i hestesko der det kan være en god løsning.
 • Bruk grupperom til individuelt arbeid, gruppearbeid og spesialundervisning.

Den voksnes rolle

 • Ha god struktur på undervisningen.
 • Bruk det tekniske utstyret konsekvent.
 • Sørg for at alle elevene bruker det tekniske utstyret.
 • Sørg for at ingen skaper ubehag med det tekniske utstyret.
 • Ha utfyllende skriftlig planer slik at eleven har mulighet til å forberede seg.
 • Ha skriftlige utfyllende planer slik at foresatte kan bidra.
 • Sørg for tett skole-hjem-samarbeid.
 • Bruk tegnspråk, norsk med tegnstøtte eller norsk avhengig av hva som er aktuelt for eleven.
 • Ha blikkontakt med eleven.
 • Gjør avtale om hvordan eleven kan signalisere når noe er uklart.
 • Fang opp misforståelser før de utvikler seg til konflikter.
 • Få eleven aktiv i timene.
 • Legg til rette for tydelige temaskifter – hjelp eleven til å gjette riktig der lydoppfattelsen er for dårlig.
 • Ha tydelig styring av samtalen – eleven må vite hvem som snakker, og når og hvordan han/hun kan ta ordet.
 • Gi eleven tid til å oppdage hvem som snakker.
 • Visualiser fagstoffet ved å bruke konkreter, bilder og film.
 • Vær bevisst på å bruke visualisering av lærestoffet gjennom hele grunnopplæringen, tilpasset aldersgruppen.

Hva eleven selv kan gjøre

 • Vær åpen om eget hørselstap
 • Vær åpen om hva som hjelper
 • Reduser bakgrunnslyd
 • Plasser deg nær lydkilden
 • Sitt rett foran den som snakker
 • Ha øyekontakt
 • Snakk passe høyt
 • Spørr om igjen

Side 4 av 5