Til hovedinnhold

Hørselstap i grunnskolealder

For at en elev med hørselshemming skal lære og utvikle seg må skolen legge til rette for at eleven opplever å være inkludert i skolefellesskapet. God inkludering og trivsel skjer gjennom språklig, sosial, teknisk og fysisk tilrettelegging

For å få tilpasset opplæringen kan elever som har en hørselshemming ha behov for ekstra tilrettelegging. Skolen må velge hensiktsmessige arbeidsmåter og organiseringsformer. Det er behov for

 • tid til tilrettelegging og samarbeid mellom personale som er involvert i opplæringen, som klasselærer/faglærer, assistent og tolk
 • felles fokus i skolen på at eleven med hørselshemming er «alle» læreres elev
 • kunnskap om hørselsteknisk utstyr
 • læringsressurser tilpasset elever med hørselshemning
 • organisering av klasserommet med redusert gruppestørrelse og fokus på kommunikasjon i hele elevgruppa

Rett til tegnspråkopplæring

Elever i grunnskolen har rett til opplæring i og på tegnspråk etter opplæringslovens § 3-4 (udir.no).

Fysisk tilrettelegging for hørselshemmede elever

Lyd- og lysforhold i omgivelsene påvirker mulighetene for å kommunisere uanstrengt når man har nedsatt hørsel. Skolen må være særlig oppmerksomme på slike forhold.

Hvordan tilrettelegge fysisk

Teknisk tilrettelegging for hørselshemmede elever

Barn og unge med hørselshemming kan ha behov for teknisk tilrettelegging av lokalene de oppholder seg i. Nav hjelpemiddelsentral låner ut hørselsteknisk utstyr og gir råd om hvilke muligheter som finnes. Det er foresatte eller eleven selv som søker, men PPT eller skole kan bistå.

Hvordan tilrettelegge teknisk

Kompetanse

Høy kvalitet på det pedagogiske tilbudet forutsetter kompetente lærere. Aktuell kompetanse kan være

 • hørselsfaglig kompetanse
 • spesialpedagogisk kompetanse
 • tegnspråkkompetanse
 • norsk med tegnstøtte

Samarbeid og overganger

Opplæring av barn og unge med hørselshemming krever god kommunikasjon og samarbeid mellom

 • skoleledelse, lærere og annet personale på skolen
 • skole og hjems
 • skole og offentlig hjelpeapparat

Slikt samarbeid kan sikre kvalitet i opplæringstilbudet gjennom

 • kompetanseoverføring
 • felles holdninger
 • felles forståelse
 • helhetlig tenkning
 • langsiktige målsetninger
 • gode overganger ved skifte av skole og lærere

God skolestart med nedsett høyrsel